an\ Q De hear Buiter: Men kan de buitenmuur weglaten of het nog open laten. In het kader van het financiële plaatje zal men een besluit nemen. Er worden nu nog geen lokalen op de verdieping gebouwd. Mefrou Dekker (PvdA): Op de gearkomste yn Akkrum hawwe de omwenners frege om bepaalde beammen der net del te setten fanwegen it útsicht. De hear Buiter: Men gaat steeds terug naar de bewoners om de zaken toe te lichten. De formele inspraak komt ook nog. De hear Van der Sluis (VVD): Men hat earder praat oer it plak fan de skoalle yn Akkrum. Wannear is it beslismomint? De hear Buiter: De raad moet besluiten over de plaats. Hij vindt dit de beste plek. Ook in verkeerstechnisch opzicht. De hear Van der Meer (GB): In elke school komen veel onderdelen. Hoeveel liften komen er in? De hear Buiter: In basis één. Voor Grou is dat ook nog ruim binnen de normen. De hear Van der Meer (GB): Men krijgt wel een probleem als men de ruimtes wil afsluiten. De hear Buiter: De toegang moet wel gewaarborgd worden o.a. voor invalide personen. Er mag niet zo afgesloten worden dat men niet meer binnen kan komen. De hear Van der Meer (GB): Daar moet men nu in de bouw meteen rekening mee houden. De hear Buiter: Hij wil nadenken over een systeem waarbij de veiligheid wordt gewaarborgd. De foarsitter: Betanket de beide hearen foar de foarljochting. 2.3 Slute De foarsitter betanket elkenien foar de ynbring en slút de gearkomste om 21.15 oere. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 26 juny 2007 de griffier/ de foarsitter, drs. M. Ffensel mr. P. Schadd-de Boer Op de publike tribune sieten neist parse en amtlike meiwurkers 6 minsken. Pagina 6 1 03 forslüch ri :<i 22052007/ ihsh;6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 8