5. Door meervoudig onderhands aan te besteden (in plaats van openbaarI wordt voorkomen dat aannemers zonder de specifieke deskundigheid onnodig schade toebrengen aan de bijzon dere natuurwaarden in nationaal park De Alde Feanen. Dit terwijl er toch gebruik wordt ge maakt van enige mark werking. Er worden bedrijven uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van gestuurde borin gen en specifieke kennis en ervaring hebben met leidingwerk in soortgelijke gebieden (qua na tuur en ondraagkrachtige bodem). Kanttekeningen: Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met: Over de toepassing van luchtpersriool in het betreffende deel van de Alde Feanen is overleg ge weest met belangenverenigingen Ûlekrite Súd, Princenhof en Erf. Deze partijen hebben positief gereageerd op de toe te passen techniek. Financiën: In het raadsvoorstel 'rapportage Investeringen GRP t/m 2006' wordt een voorstel gedaan voor de dekking van het gemeentelijk aandeel in de kosten van dit project. De meningsvormende behan deling is gepland in de raadvergadering van 8 mei 2007. Uitvoering: Grontmij start met de projectvoorbereiding zodra de raad met het financieel dekkingsvoorstel heeft ingestemd. Communicatie: Voor de eigenaren in het gebied organiseren Grontmij en de gemeente samen een informatiebij eenkomst. Grontmij zal in het kader van de projectvoorbereiding in samenspraak met de voorlich ters van de participerende instanties (Gemeente Boarnsterhim, Wetterskip Fryslân, Provincie Frys- lân, SGB) vormgeven aan de 'pr' rond het project. Bijlagen: - Kostenraming gehele project (voor informatie aan de raad vertrouwelijk ter inzage) - Projectvoorstel/offerte Grontmij (voor informatie aan de raad vertrouwelijk ter inzage) Pagina 3 l vl imjI "I" il oor vl i ml.-l ii'.I' nr.j >il" b 11 twt

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 90