Kioicrigskredieten t/m 2006 oiilragcii exclusief BTW JjlutlJul Omschrijving Raming (verwachte) werkelijke (verwachte) Toelichting kosten over-/onderschrijding Ï4i K)2u2 Afkoppelen Tersoal 2005 37.815,00 30.000,00 7.815,00 Afgekoppeld op particuliere terreinen, doelstelling gehaald. Ï40o2u4 RiooK ervanging Suderotn Tersoal 100.000,00 90.000,00 10.000,00 Riool is vervangen en dieper gelegd, herstraten medio 2007. ^-fUo2i J Atkoppelen Poppenwier 2005 42.017,00 32.000,00 10.017,00 Afgekoppeld op particuliere terreinen, doelstelling gehaald. ï-+uo332 Aanpassing riolering Leppebuorren 86.672,00 74.000,00 12.672,00 Doorspoelvoorziening aangelegd diverse aanpassingen in het rioolstelsel 24uo3.t7 RiooK ergroting Leechein Akkrum 210.084,00 210.084,00 0,00 Uitvoering incombinatie met herstructurering, medio 2007 Ü-HJOj.M Riolering Sibrandabuorren 2003 206.076,00 193.117,00 12.959,00 Riool It Lange Ein vervangen, riooloverstort verplaatst. Ï-kKvon Aanpassing overstort Reduzum 2005 6.723,00 1.900.00 4.823,00 1 overstort gesloten, 1 overstortdrempel verhoogd. 2-tuo ov Regenwaterriool Buorren Reduzum 2005 57.143,00 56.553,00 590,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24llo3ot) Ai koppelen regenwater Dearsum 2003 37.000,00 43.000,00 -6.000,00 Afgekoppeld op particuliere terreinen, doelstelling gehaald. 240030« Atkoppelen regenwater Grou 2003 en 2005 36.473,00 36.473,00 0,00 Voormalige Heinekenlocatie afgekoppeld. Nog aanvullend afkoppelwerk elders in Grou. 24oo371 Afkoppelen Dearsum fase 2 97.479,00 97.479,00 0,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24uo372 Aikoppelen regenwater Warten 2003 en 2005 156.987,00 99.000,00 57.987,00 Toelichting in bestuursvoorstel 2-+uo373 Afkoppelen regenwater in herstruct.gebieden 2005 294.000,00 294.000,00 0,00 Is deels in uitvoering, i.c.m. met herstructureringsprojecten in Wergea 2-+uo3 O Maatregelen riolering Idaerd 2003 56.440,00 34.945,00 21.495,00 Riooloverstort verplaatst regenwater afgekoppeld. 24uo377 Riooh ervanging Kievitstr./Gruttostr. 2005 518.235,00 518.235,00 0,00 Is in uitvoering in combinatie met herstructuring Voglbuurt Grou 24ut>37s Regenwaternolering Kievitstr./Gruttostr. 2005 180.084,00 180.084,00 0,00 Is in uitvoering in combinatie met herstructuring Voglbuurt Grou J4U03.M) Verbetering riolering Wergea 20.525,96 0,00 20.525,96 Toelichting in bestuursvoorstel 24U()3c>4 Aanleg regenwaterriool Akkrum-Oost 138.000,00 120.000,00 18.000,00 Regenwaterriool aangelegd ontvangende sloot bij begraafplaats gebaggerd 24oo3oO Osei stort bemaling Kalsbeekstr. 2005 63.025,00 93.000,00 -29.975,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24oo3«7 Douispoels oorziening Wergea 2005 40.336,00 40.336,00 0,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24003.M, [koppelen Wergea 2005 96.639,00 96.000,00 639,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24003.1« Verplaatsen overstort Wergea 2005 4.202,00 32.000,00 -27.798,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24oo4i3 tieigbezinkleiding Wergea 2006 168.000,00 168.000,00 0,00 Toelichting in bestuursvoorstel 2-+00-r2 1 1 elentetries>steem rioolgemalen 2005 157.280,00 157.280,00 0,00 Nagenoeg alle gemalen zijn nu van telemetrie voorzien. i\ Aansluiten op de riolering bibeko+bubeko 800.000,00 1.141.880,00 -341.880,00 Toelichting in bestuursvoorstel 2400447 Aansluiten woon/recr.schepen op riolering 2004 504.800,00 414.000,00 90.800,00 Grotendeels uitgevoerd, er resteren nog enkele bijzondere situaties 2400448 oonsehepen rioolaansluiting op de wal 2004 291.150,00 291.150,00 0,00 Grotendeels uitgevoerd, er resteren nog enkele bijzondere situaties 240O-+M) Riolering Frieoweg e.o. Wergea 2004 231.000,00 125.000,00 106.000,00 Toelichting in bestuursvoorstel 24oo470 Veisangen riolering herstructureringsgebieden2006 340.000,00 340.000,00 0,00 Rioolvervanging gepland in herstructureringsgebied in Aldeboarn. 2^00472 Regenwaterriolen herstructureringsprojecten 2006 290.000,00 290.000,00 0,00 I.c.m.herstructureringsproject Aldeboarn en afkoppelen huurwoningen Terherne 240o4uO Bergbezinkleiding Meagere Weide te Warten 291.326,90 291.327,00 -0,10 Er moet nog een sloot worden gebaggerd. 240d410 Bergbezinkbassin Aldeboarn 668.418,26 641.000,00 27.418,26 Herstraatwerk wacht op werkzaamheden locatie Knol ajnpasseii'opheffen overstorten Raerd 8.400,00 0,00 8.400,00 Overstorten Fintsje/Frijhofke gesloten. Werk is uitgevoerd binnen/t.l.v. de exploitatie. TOTALEN 6.236.331,11 6.231.843,00 4.488,11 UiKUt ui Oiiisdnijsing Raming Bijgestelde raming ontstane ruimte Toelichting 2-U IO40U 1BA s kwetsbare gebieden (incl. bijdrage kameleoneil.j 405.042,00 268.326,00 136.716,00 Verlaging krediet met 136.716, en de ontstane ruimte aanwenden voor aanleg riolering Alde Feanen, zie toelichting in bestuursvoorstel. De markeerde projecten zijn uitgevoerd c.q. afgerond

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 91