BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: besluitvormend Raadsvergadering 26 juni 2007 Agendapunt 4.5 -stuk) Eerdere behandeling 12 juni 2007 Portefeuillehouder wethouder A. J. de Vries Behandelend ambtenaar A. F. ter Haar telefoon: 0566-629333 e-mail: haara@boarnsterhim.nl Onderwerp: Exploitatiebijdrage De Twine 2007 - 2009 Voorstel: 1Stel een bijdrage ad 108.289 beschikbaar aan Sportfondsen Boarnsterhim t.b.v. het begro te exploitatie tekort 2007 voor zwembad en sporthal De Twine; 2. Dek deze bijdrage t.l.v. Onvoorzien Incidenteel 2007; 3. Houd voor 2008 resp. 2009 rekening met een te verstrekken bijdrage in dezelfde orde van grootte als over 2007 en betrek die bijdragen incidenteel bij de Perspectiefnota 2007. Inleiding: Uw raad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2001 besloten een bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van de te verstrekken exploitatiebijdrage in de zwembad/sporthal combinatie De Twine tot en met 2005. Ten tijde van dit besluit werd er van uit gegaan dat per 2006 er nieuwbouw zou zijn gerealiseerd. In dit kader is in 2005 ook het besluit genomen om de huur/exploitatieovereenkomst per 31 december 2005 op te zeggen. Per brief van 30 juni 2005 is dit ook aan Sportfondsen Nederland NV meegedeeld. Zolang de liquidatie van de Sportfondsen - Boarnsterhim b.v. niet heeft plaats gevonden loopt de subsidierelatie overigens nog door voor de nog te maken (afwikkelings)kosten. In de vergadering van uw raad van 14 maart 2006 heeft u besloten ook voor 2006 een extra bij drage beschikbaar te stellen opdat naast de sporthal ook het zwembad geopend kon blijven. Daarbij is toen nadrukkelijk de relatie gelegd naar het moment waarop met de uitvoerende werk zaamheden ten behoeve van de bouw van de brede school een aanvang zou worden gemaakt, in de intentie dat de zwembad/sporthal combinatie open zou blijven tot aan dat moment. Op korte termijn zal aan u worden voorgelegd de optie om door middel van een tijdelijke sporthal in de be hoefte aan sportaccommodatie in Grou te voldoen. Voor het zwembad is echter geen tijdelijke, overbruggende oplossing beschikbaar. Argumenten: 1.1 Er is een extra zwemseizoen mogelijk. Uw Raad moet in juni nog een definitief besluit nemen over de realisatie van de brede school te Grou. De planning voor de bouw voorziet er in dat vanaf medio september 2007 een aanvang wordt gemaakt met het bouwrijpmaken van het benodigde bouwterrein. Dit maakt het mogelijk om rog oen extra zwemseizoen te realiseren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 92