Hierbij worden overigens dezelfde condities gehanteerd als voor het afgelopen jaar: indien er on voorziene groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan zal het zwembad alsnog per direct worden gesloten. Ook gelden dezelfde beperkte openingstijden en zal het zwembad bij slecht weer in het weekend gesloten blijven. Openstelling sluit bovendien aan bij de bestuurlijke intenties om de sportvoorzieningen zolang mogelijk open te houden. 7.2 Er zijn nog financiële verplichtingen jegens Sportfondsen. Eén van de overwegingen die voor 2006 een rol heeft gespeeld bij de beslissing om 13.500) extra middelen ter beschikking te stellen, was ook dat sluiting zou leiden tot allerlei uitgaven. Hierbij moet gedacht worden aan kosten (verzekering; personeel; belastingen; etc.) die nu zowel aan het zwembad als aan de sporthal worden toegerekend, maar dan slechts door één kosten- drager (de sporthal) zouden moeten worden opgebracht. Voor slechts een relatief geringe extra bijdrage kon het zwembad open worden gehouden. Dat het bedrag voor de exploitatiesubsidie reeds in de begroting 2006 was vervallen is destijds bij de besluitvorming niet opgemerkt. Sport fondsen heeft aangegeven dat het totale exploitatieresultaat 2006 circa 35.000 lager zou uit komen dan over 2005. Dit lijkt op basis van de nu beschikbare cijfers (nog niet ontleend aan een vastgestelde jaarrekening van Sportfondsen-Boarnsterhim bv), ook gerealiseerd te zijn. Bij brief van 8 maart 2007 heeft Sportfondsen Boarnsterhim bv de begroting voor 2007 aange boden waarbij dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als over 2006. De gemeente heeft naar het zich laat aanzien tenminste nog subsidieverplichtingen jegens de personele kosten van de sporthal en mogelijk ook de horeca (ca. 69.000). Daarnaast lopen ook andere kosten dit jaar nog normaal door. Daarmee is het ook voor 2007 zo dat tegen relatief geringe meerkosten weer een extra zwemseizoen kan worden aangeboden. Per saldo is evenwel sprake van een voorzien negatief exploitatieresultaat van 108.289. Als voortzetting van de interim maatregel 2006 ook voor 2007, immers de huur/exploitatieovereenkomst was per 31 december 2005 beëindigd, is dit een acceptabele begroting. 2.1 in de begroting 2007 zijn geen middelen voorzien. Binnen de productenraming van de gemeente Boarnsterhim is evenwel niet voorzien in uitgaven ten behoeve van de te verstrekken exploitatiebijdrage voor De Twine. Dit als consequente uitvoe ring van de Raadsbesluiten 2001. Dit houdt in dat nu te verstrekken bijdragen ten laste van On voorzien Incidenteel moeten worden gebracht. Uw Raad moet hierover besluiten. Om Sportfond sen Boarnsterhim niet in liquiditeitsproblemen te brengen heeft het College vooruitlopend op de formele beschikbaarstelling van de benodigde middelen wel reeds opdracht verstrekt de personele lastencomponent hieruit ad 42.000 beschikbaar te stellen. Immers, ook bij een directe sluiting van het zwembad lopen verplichtingen voor de sporthal nog door. Uw besluit om middelen ter beschikking te stellen zal worden vertaald in een begrotingswijziging. Onvoorzien incidenteel geeft na dit besluit een negatief saldo ad 53.835,00. U heeft eerder besloten om structureel 150.000,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een zwemvoorziening. Dit is momentel incidenteel beschikbaar. Technisch loopt dit echter via de post "Onvoorzien Incidenteel". 3.1 Ook voor 2008 en 2009 moeten middelen in de begroting worden opgenomen. Voor de periode tussen de sluiting van De Twine en de in gebruikneming van de sportfaciliteiten in de Brede School zal een tijdelijke sportaccommodatie worden gebruikt. De exploitatie van die sportfaciliteiten zal (naar verwachting) ook door Sportfondsen-Boarnsterhim bv worden verzorgd. Omdat niet alleen het zwembad uit de exploitatie wegvalt maar ook de sportkantine zal rekening gehouden moeten worden met een relatief hogere exploitatie bijdrage van de zijde van de ge meente. Het te ramen bedrag wordt derhalve vooralsnog op hetzelfde niveau gehouden als voor 2007. Voorgesteld wordt dit te betrekken bij de Perspectiefnota 2007. Pagina 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 93