Kanttekening: Op grond van artikel 21 van de huur/exploitatieovereenkomst tussen Sportfondsen en Gemeente moet bij beëindiging van de exploitatie van de vennootschap de vennootschap worden ontbonden en geliquideerd. Alle lasten hieraan verbonden dienen door de gemeente als subsidie te worden uitgekeerd. Zolang de exploitatie in zwembad/sporthalcombinatie nog wordt gecontinueerd kan van ontbinding en li quidatie nog geen sprake zijn. Ook moet voorafgaand aan ontbinding nog een raadsbesluit ter za ke plaatsvinden. Zolang een en ander niet wordt geëffectueerd is er impliciet nog sprake van een subsidieverplichting van de gemeente jegens Sportfondsen Boarnsterhim bv. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze liquidatie kosten kunnen worden opgenomen binnen het bij dit voorstel gepresenteerde niveau van te ramen exploitatiebijdrage 2007 - 2009. Bijlage: Geen Ter inzage: Vertrouwelijk: Exploitatiebegroting 2007 (sportfondsen Boarnsterhim bv). Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr* P- Schadd-de Boer Kopie aan: bp(ah). Pagina 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 94