BOARNSTERHIM gemeente BESLUTELIST Riedsgearkomste: 26juny 2007. Oanwêzich: Foarsitter: boargemaster mr. P. Schadd-de Boer Griffier: de hear drs. M. Frensel fan de PvdA: mefrou J. Dekker-Hoogeveen, mefrou P.M. Esser, de hearen B. de Jong, J.W. de Visser, H. Vellinga, T. de Boer en R. van der Woude fan GB2000: de hearen S. van der Meer en J. Flemminga fan de VVD: de hearen S. Bouma en M. van der Sluis fan it CDA: mefrou A. Meinderts-Goinga, de hearen J. Gerbrandij en J.S. Zijlstra fan de FNP: mefrou L. Veldstra-Lantinga en de hearen S.J. Riemersma en A. Seldenrust Fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders: de wethâlders mefrou M.E. Minkes en de hearen D. van der Meulen en A.J. de Vries en adjunkt gemeentesekretaris de hear P. Meu- lenbelt Fan de Jongerenried Boarnsterhim: Bram de Groot en Sabina Rietveld Ofwêzich: Publike tribune: 6 persoanen 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist Beslút: Op verzoek van de FNP wordt besloten de agendapunten 3.9 en 3.10 van de agenda af te voeren. Op verzoek van het college wordt besloten om agendapunt 3.7 van de agenda af te voeren. Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld. 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan 22 en 29 maaie 2007 Beslút: Met in achtneming van de opmerking van de heer De Visser over het verslag van 22 mei worden de verslagen conform vastgesteld. 1.4 Ynkommen stikken Beslút: konform 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: 20070626 beslutelist ried/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 95