a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders: geen b. Mienskiplike Regelingen Jierrekken 2006 en ûntwerpbegrutting 2008 Hûs en Hiem Beslút: conform De raad ondersteunt het verzoek van mevrouw Dekker om de volgend jaar bij de be handeling van de jaarstukken van Hûs en Hiem hen uit te nodigen om e.e.a. toe te lichten. 2.2 Foarstel oer de yntegrale fisy Akkrum-Oost/Nes Voorstel: Neem de integrale ruimtelijke visie Akkrum-oost voor kennisgeving aan. Beslút: conform 2.3 Foarstel om de 15e rapportaazje Staandemastroute foar kundskip oan te nimmen Voorstel: 1. Neem kennis van de inhoud uit de 15® voortgangsrapportage en de situatie ten aanzien van het gemeentelijke deel binnen het project in Grou - noord. Beslút: conform Toezegging college: Schriftelijk antwoord wordt gegeven op de vraag wie opdraait voor de kosten van wegaanpassingen welke noodzakelijk zijn als gevolg van een te krappe aanleg. 2.4 Foarstel om it jierferslach 2006 fan de Programmaraad Friesland foar kundskip oan te nimmen Voorstel: Neem het Jaarverslag 2006 van de Programmaraad voor kennisgeving aan. Beslút: conform Toezegging college: Nagegaan wordt waarom Boarnsterhim niet vertegenwoordigd is in de programmaraad. Ook wordt de programmaraad gevraagd actie te ondernemen om de zender NDR op te nemen in het basispakket van UPC. 2.5 Taljochting op it beslútfoarmingsproses foar de Brede Scholen te Akkrum en Grou Beslút: conform 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.7 oantemei 3.10 3.2 Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar de folgjende gebieten: lokaasje Leechein 12 te Akkrum lokaasje Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum Voorstel: 1Neem voorbereidingsbesluiten voor de volgende gebieden, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekeningen: Side 2 20070626 beslutelist ried/absh/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 96