1Locatie Leechein 12 te Akkrum; 2. Locatie Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum. 2. Laat deze besluiten in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 3.3 Foarstel om in tariedingsbeslút op grün fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: perseel op de hoek De Koffe/Oostergoostraat te Grou Voorstel: 2. Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: Perceel op de hoek De Koffe/Oostergoostraat te Grou; 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 3.4 Foarstel om in tariedingsbeslút op grün fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: Ulbe Twijnstrawei te Akkrum (Tusken de Marren/de Drijfveer) Voorstel: 3. Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: a. Ulbe Twijnstrawei te Akkrum (Tusken de Marren/de Drijfveer); 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 3.5 Foarstel om in tariedingsbeslút op grün fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: lokaasje earder Griene Krúsgebou, e.o. Prinses Wilhelminastraat te Grou Voorstel: 4. Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: 3. Locatie voormalige Groene Kruisgebouw e.o. Prinses Wilhelminastraat; 2. Laat dit besluiten in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 3.6 Foarstel om in tariedingsbeslút op grün fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: kom fan Grou Voorstel: 5. Neem een voorbereidingsbesluit voor het volgende gebied, overeenkomstig de bij de stukken gevoegde tekening: De kom van Grou; 2. Laat dit besluit in werking treden binnen twee weken na besluitvorming. A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 Side 3 20070626 beslutelist ried/absh/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 97