3.7 Foarstel om it bestimmingsplan Spikerboor te Akkrum fêst te stellen Voorstel: 1Stem in met de beantwoording van de zienswijzen en de genoemde ambtshalve wijzigingen zoals verwoord in de nota zienswijzen "bestemmingsplan Akkrum- bedrijventerrein Spikerboor en Polsleatwei, partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied, dorpsvernieuwingsplan Akkrum-kom, wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, geluidscontour bedrijventerrein"; 2. Stel het bestemmingsplan "partiele herziening Buitengebied geluidszone industrie- lawaai Spikerboor en Polsleat vast; 3. Stel het bestemmingsplan "Akkrum bedrijventerrein Spikerboor en Polsleat" vast; 4. Stel het beeldkwaliteitsplan "Akkrum-Spikerboor" vast. Beslút: van de agenda afgevoerd 3.8 Foarstel oangeande it finansierjen fan de toplaachrenovaasje en it ferskowen fan atletykbaan/keatsfjild te Grou Voorstel: 1. de renovatie van de atletiekbaan/kaatsveld te Grou kost 72.100,- inclusief BTW en is gedekt binnen het project Nesserdyk te Grou. Indien het project Nes- serdyk tegen alle verwachtingen in geen doorgang vindt, dan zullen de renova- tiekosten voor rekening komen van de gemeente. In dat geval kunnen de renova- tiekosten gedekt worden uit het door uw raad op 19 september 2006 beschik baar gestelde krediet van 156.000,- voor investering in sportpark Meinga; 2. de extra investering in de verschuiving van de atletiekbaan/kaatsveld en sporte- lementen door de mogelijk toekomstige aanleg van de verbindingsweg tussen de Tjallinga en de Burstumerdyk 38.750,- inclusief BTW) ten laste te brengen van de post "Onvoorzien, incidenteel"; 3. een verzoek van de atletiekvereniging Atleta om een waarderingssubsidie van 2.000,- voor de investering in een nieuwe hoogspringvoorziening te honoreren en eveneens te dekken uit de post "Onvoorzien, incidenteel". A-stik riedsgearkomste 3 july 2007 3.9 Foarstel oer it ûndersyk doelmjittigens en doeltreffendheid begraven/ûnderhâld begraaf- plakken Voorstel: 1Stel het onderzoek 'Doelmatigheid en doeltreffendheid begraven/onderhoud be graafplaatsen' vast. Beslút: van de agenda afgevoerd (meningsvormende behandeling op 28 augustus 2007) 3.10 Foarstel om it ûnderhâldsplan begraafplakken fêst te stellen Voorstel: 2. Stel het onderhoudsplan voor de begraafplaatsen vast. 3. Kies voor variant 4 'Bestaand en nieuw beleid met 100.000 ten laste van de Algemene Dienst'. Beslút: van de agenda afgevoerd (meningsvormende behandeling op 28 augustus 2007) Side 4 20070626 beslutelist ned/absh/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 98