Side 5 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 4.2 oantemei 4.5 4.2 B Foarstel om de Jierrekken 2006 fêst te stellen Voorstel: 1Stel de jaarstukken 2006 vast; 2. Breng het nadelig saldo 2.452.940 ten laste c.q. ten gunste van de volgen de reserves: 2.175.494 ten laste van de algemene reserve; 287.781 ten laste van de algemene reserve grondbedrijf; 10.335 ten gunste van de bestemmingsreserve vm recreatieoord Tusken de Marren. Beslút: conform Motie van de FNP over te nemen maatregelen om de financiële positie van de gemeente te verbeteren wordt met 12 stemmen tegen (GB2000, PvdA, CDA) en 5 stemmen voor (FNP, VVD) verworpen. Toezegging college: Nagegaan wordt wat vorig jaar bij de behandeling van de jaarreke ning is afgesproken over het verstrekken van informatie aan de raad over Inkoop en aanbestedingsbeleid. 4.3 A Foarstel om meiwurking te ferlienen oan it frijstellingsfersyk/bou-oanfraach foar it op- rjochtsjen fan in lânwinkel, boerengolf en edukaasje plan "De Wartenster" op it perseel Midsbuorren 7 te Warten Voorstel: 1Verleen in principe medewerking aan het vrijstellingsverzoek/bouwaanvraag voor het oprichten van een landwinkel, boerengolf en educatie overeenkomstig het plan "de Wartenster" december 2006 op het perceel Midsbuorren 7 te Warten middels een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 2. Neem een voorbereidingsbesluit voor het plangebied overeenkomstig de bijge voegde tekening. 3. Laat het voorbereidingsbesluit twee weken na besluitvorming in werking treden. 4. Verleen in principe aanlegvergunning voor het aanleggen van een voetpad op grond van artikel 44 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 5. Delegeer de rest van de procedure aan het college. Beslút: conform 4.4 Foarstel oangeande de rapportaazje Ynvestearingen GRP oantemei 2006 Voorstel: 1Neem kennis van de stand van zaken van de rioleringsprojecten welke in dit voorstel is beschreven. 2. Stem in met het niet aanleggen van de bergbezinkleiding in Wergea, en met het aanwenden van de hiervoor beschikbaar gestelde middelen voor afkoppelen van regenwater in herstructureringsgebied De Marren/De Terp. 3. Stem in met de meerkosten ad. 32.000 excl. BTW voor de aanleg van de overstortbemaling te Wergea, en de dekking van de meerkosten uit het positieve saldo van mee- en tegenvallers in de investeringen GRP t/m 2006. 4. Stem in met de aanleg van riolering in een deel van de Alde Feanen, stel het be- 20070626 beslutelist ried/absh/5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 99