BOARNSTERHIM gemeente Ferslach fan de gearkomste fan de ried fan de gemeente Boarnsterhim hâlden op tiisdei 29 maaie 2007 om 19.30 oere yn de Riedseai fan it gemeentehûs oan de J.W. de Visserwei 10 te Grou Oanwêzich: Foarsitter: mefrou P. Schadd-de Boer Griffier: de hear M. Frensel De riedsleden: fan de PvdA: mefrou J. Dekker-Hoogeveen, de hearen T. de Boer, B. de Jong, J.W. de Visser, H. Vellinga en R. van der Woude fan GB2000: de hearen J. Hemminga en S. van der Meer fan de VVD: de hearen S. Bouma en M. van der Sluis fan it CDA: mefrou A. Meinderts-Goinga, de hearen J.S. Zijlstra en J. Gerbrandij fan de FNP: mefrou L. Veldstra-Lantinga, de hearen S.J. Riemersma en A. Seldenrust De leden fan it kolleezje fan boargemaster en wethâlders: de wethâlders mefrou M.E. Minkes en de hearen D. van der Meulen en R. Vogelzang (gemeentesekretaris a.i.) Fan de jongereinried: Sabina Rietveld en Bram de Groot Mei kundskip ôfwêzich: mefrou P.M. Esser (de PvdA) en de hear A.J. de Vries (wethâlder) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje De foarsitter hyt alle oanwêzigen en de harkers fan de Boarnsterstim wolkom. 1.2 Fêststellen fan de wurklist Mefrou Dekker (PvdA): De PvdA wol de moasje ynlûke, omdat men gjin mearderheid foar de moasje krije kinne sil. Men hat as de PvdA in sinjaal ôfjaan wollen. De foarsitter: Agendapunt 2.1 (onder d) wordt daarmee van de agenda gehaald. 1.3 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 17 april 2007 en 8 maaie 2007 It ferslach fan 17 april 2007 De foarsitter: It ferslach wurdt goedkard en fêststeld. It ferslach fan 8 maaie 2007 Mefrou Veldstra (FNP): Side 10: Sy wol der oan taheakje dat sy frege hat oft de fraksjes it konvenant krije koenen. De foarsitter: It ferslach wurdt mei dy oanpassing goedkard en fêststeld. 1.4 Ynkommen stikken Punt 3 en 9 De hear De Jong (PvdA): De brandweer ziet zich voor veel taken gesteld (ynformaasje VNG oangeande brânwarûntwikkelingen)en er zijn diverse ontwikkelingen gaande. Wil het punt na de vakantie op de agenda hebben. Mefrou Veldstra (FNP): Tinkt der ek sa oer. 1 0 f-::rrJ rI- (I J0r5?00 7/~<h >h 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 9