BOARNSTERHIM gemeente u N N Grou, 27 juny 2007. Oan e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. ^T8ónn79je 'nT Út f°ar bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 3 july 2007 om 13.30 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De wurklist is oanpast nei oanlieding fan de riedsgearkomste fan 26 juny De boargemaster fan Boarnsterhim, mr. P. Schadd-de Boer. WURKLIST: 1. ALGE MIEN 1.1 1.2 1.3 2.1 lepenje Fêststellen fan de wurklist Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen Jierrekken 2006 en Mearjierrenrûzing fan it BOSL Foarstel om kennis te nimmen fan de Perspektyfnota 2007 3. MIENINGSFOARMJEND Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 Inisjatyffoarstel oangeande it útwreidzjen fan it budzjet fan de Rekkenkeamerkommisje 4. BESLUTFOARMJEND Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 4.7 en 4.8 4.2 A Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar de folqjende gebieten: lokaasje Leechein 12 te Akkrum lokaasje Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum 4.3 A Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende 2.2 3.1 3.2 4.1 1 01 Utnoeging en wurklist 03072007 oanpast/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1