w BOARNSTERHIM gemeente u T n o E G N G Grou, 16 augustus 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 28 augustus 2007 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, mr. P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Undersyk betrouwensbrieven en beëdiging fan mefrou F. Hofstra-Boonstra (tydlike fer- fanging fan de hear M. van der Sluis) 1.4 Fêststellen fan it ferslach fan de riedsgearkomste fan 12, 19 en 26 juny en 3 july 2007 1.5 Ynkommen stikken 2. YNFORMEA RJEND 2.1 Meidielings: a: Mûnlinge meidielings troch portefúljehâlders b. Mienskiplike Regelingen: Gearkomstestikken Algemien Bestjoer fan Hûs en Hiem op 29 juny 2007 Jaarboek 2006 Omrin 2.2 Foarstel om kennis te nimmen fan it ûntwerpbeslút fan it kolleezje oer it dielnimmen fan BoBoB yn de "Coöperatie openbaar primair onderwijs Fryslân" 2.3 Foarstel om kennis te nimmen fan it "Gebiedskader Midden Fryslân 2007-2013 t 1 01 Utnoeging en wurklist 28082007/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1