BOARNSTERHIM gemeente u T n o E G N G l.ö~ï -SI Grou, 19 oktober 2007. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 30 oktober 2007 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehûs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, mr. P. Schadd-de Boer. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 2. MIENINGSFOARMJEND 2.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 2.2 2.2 Foarstel om de begrutting 2008 fêst te stellen 2.3 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen 2.4 Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uter/ik oant 6 novimber om 12.00 oere by de griffy tillefoannûmer 0566 629383/207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd troch de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 1 01 Utnoeging en wurklist 30102007/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 1