Motie 1ÉÉ#1 Onderwerp: Realiseren verkeersveilige situatie Boarnsterdyk De Stringen De raad van de gemeente Boarnsterhim, bijeen in vergadering d.d. 27 november 2012, Overwegende dat: aan De Stringen in Akkrum een nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd waar meer dan 550 basisschool leerlingen van Akkrum binnenkort gebruik van gaan maken; dat gestimuleerd moet worden dat deze kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school gaan; dat daarom veilige fiets- en voetgangersroutes naar de nieuwe schoollocatie gerealiseerd moeten wor den. Constaterende dat: het college van B&W bij de planvorming voor een verkeerskundige aanpassing van de Boarnsterdyk en De Stringen in verband met het realiseren van een nieuwe schoolgebouw zich met name heeft laten leiden door financiële overwegingen; de wethouder de raad onjuist heeft geïnformeerd door te zeggen dat de verkeerskundig adviseur van de werkgroep Akkrum Breed heeft ingestemd met de door B&W voorgestelde verkeerskundige aanpassing van de Boarnsterdyk en De Stringen; de wethouder de suggestie heeft gewekt dat zij uitvoering geeft aan de door het verkeerskundig advies bureau Goudappel Coffeng verstrekte advies; Veilig Verkeer Nederland negatief adviseert over de door B&W voorgestelde verkeerskundige aanpassing van de Boarnsterdyk en De Stringen. En tevens constaterende dat; automobilisten die zich op de Boarnsterdyk houden aan de maximumsnelheid van 30 km/u regelmatig worden ingehaald door automobilisten die sneller willen rijden; het weggedeelte van De Stringen naar de Bokkumer Omwei veel gebruikt wordt door landbouwverkeer met groot materieel; in Akkrum geen draagvlak is voor de door B&W voorgestelde verkeerskundige aanpassing van de Boarn sterdyk en De Stringen, hetgeen blijkt uit de unanieme uitspraak van de ALV van Plaatselijk Akkrum te gen deze wegaanpassing. de onvrede over de door B&W voorgestelde verkeerskundige aanpassing met name betrekking heeft op de kruising van de Boarnsterdyk met De Stringen, De Griende Eker en het weggedeelte tussen de kruising van de Boarnsterdyk - De Stringen en het viaduct over de Boarnsterdyk. Is van mening dat: op korte termijn een verkeerskundige oplossing gezocht moet worden waarbij het realiseren van veilige fiets- en voetgangersroutes van en naar de nieuwe schoollocatie aan De Stringen het uitgangspunt is; het realiseren van duurzaam veilige fiets- en voetgangersroutes van en naar de nieuwe schoollocatie be langrijker is dan op het moment van ingebruikname van de nieuwe schoollocatie gereed hebben van on veilige routes; financiële overwegingen niet ten koste mogen gaan van de veiligheid van kinderen. Verzoekt het college: per direct te stoppen met de werkzaamheden de betrekking hebben op de weggedeeltes waarover de ge noemde onvrede bestaat; op zo kort mogelijke termijn een nieuw alternatief voorstel te presenteren voor fiets- en voetgangersrou tes naar de nieuwe schoollocatie waarbij de verkeersveiligheid het belangrijkste aspect is; ten aanzien van het nieuwe alternatief naast het advies van het eigen verkeerskundig adviesbureau, hier over minimaal ook het advies van Veilig Verkeer Nederland te vragen; over het nieuwe alternatief zorgvuldig te communiceren met alle betrokken partijen; er voor te zorgen dat gedurende de periode tot realisatie van de definitieve oplossing er adequate fiets en voetgangersroutes naar de nieuwe schoollocatie zijn; en gaat over tot de orde van de dag. D66, Martin Frensel De motie is verworpen. Voor: D66 (2); Tegen: GB2000, PvdA, FNP, WD, CDA (13) Pagina 7 1 03 beslutelist ried 20121127.doc/7 7/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 10