BOARNSTERHIM X konform foarstel ófwikend, te witten: gemeente Y LU O z STIKKEN Riedsgearkomste: 18 desimber 2012 Agindapunt: 1.4 Grou, 6 desimber 2012. Oan 'e gemeenteried. Nü. Omskriuwing Foarstel 1. Brief verwijdering vingerafdrukken uit reisdocumentenadministraties - Burgerrechtenvereniging Vrijbit (ynkommen 20 novimber 2012) F.k.o. 2. Rapport Inventarisatieonderzoek Verkeerseducatie Basisonderwijs - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslan (ynkommen 22 novimber 2012) F.k.o. 3. Brief Gedragen kleding - Humana (ynkommen 27 novimber 2012) F.k.o. 4. Brief verzoek geen vergunningen/ontheffingen te verlenen voor evenementen met dieren in kerststallen - Partij voor de Dieren Fryslan (ynkommen 27 novimber 2012) F.k.o. 5. Brief betreffende woonark - F. en A. Woltman (ynkommen 3 desimber 2012) Beluke by agindapunt 4.1 en 4.2 6. Brief betreffende woonark - mw. E. ten Boom (ynkommen 4 desimber 2012) Beluke by agindapunt 4.1 en 4.2 7. Brief Latere oplevering afrondend artikel 12-rapport - Ministerie van BZK (ynkommen 3 desimber 2012) F.k.o. 8. Brief Klacht omtrent bustijden lijn 22 Warten-Wergea-Leeuwarden - Dorpsbelang Warten en Wergea (ynkommen 4 desimber 2012) F.k.o. 9. Brief KO-advys oer posysje Frysk by bestjoerlike weryndielingen oan minister BZK en syn antwurd - Konsultatyf Orgaan Europeesk Hanfest Regionale Minderheidstalen (ynkommen 4 desimber 2012) F.k.o. 10. Brief voorstel benoeming bestuurslid - Stichting "Jachthaven Wartena" (ynkommen 4 desimber 2012) Yn hannen stellen fan B&W 11. VNG-ledenbrieven (ynkommen fia e-mail; brieven en bylagen) yn te sjen fia www.vng.nl - Uitwerking afspraak cao-akkoord 2011 -2012 over de aanstelling van ambtenaren in algemene dienst per 1 januari 2013 F.k.o. Beslüt: T. Baas Grou, 18 desimber 2012. De ried fan de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de boargemaster, 1 04 ynkommen stikken.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 11