BOARNSTERHIM gemeente YNFORMAASJE KOLLEEZJE Gearkomste 18 december 2012 Agindapunt 2.1 Stukken liggen openbaar ter inzage in de leeskamer Brief betreffende onkruidbestrijding. Brief betreffende situatie bruggen Wergea. Brief betreffende klacht brug Rjochte Grou. Brief betreffende aanvraag subsidie 2014. Verlenging overeenkomst (1 jaar) met Ernst Et Young. Memo Toezicht en verantwoording Archiefweg 1995/Stand van zaken interbestuurlijk toezicht (IBT) brief provincie Fryslan. Memo verklaring van geen bedenkingen m.b.t. Zeilcentrum Grou. Reactie op de Open brief van de voorzitters van Dorpsbelang Warten en Dorpsbelang Wergea. Notitie BEtW over een Europees fonds voor hulp aan de minstbedeelden (wordt nagezonden aan de raadsleden. Chronologisch overzicht proces planvorming verkeerskundige aanpassing Boarnsterdyk en De Stringen te Akkrum (wordt nagezonden aan de raadsleden). 2 01 ynformaasje kolleezje.doc/grab/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 12