gemeente BOARNSTERHIM BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: meningsvormend 18 december 2012 3.2 wethouder mevrouw M.A.J. Jager-Wöltgens Jan Brouwer/Martijn Koekkoek Onderwerp: vervangen brug Eagum. Programma: 4. Verkeer en Vervoer. Product: Bruggen. Voorstel: 1. Constateer dat zowel financieel als technisch gezien de brug Eagum op korte termijn vervangen moet worden. 2. Besluit tot het op dezelfde locatie vervangen van de brug door een vaste brug met een doorvaarthoog- te van 1.50m en een doorvaartbreedte van 4.50m. 3. Stel hiervoor een krediet beschikbaar van 271.600,- excl. b.t.w. en dit te dekken uit: a. Provinciale subsidie 80.000); b. Activeer het restant van de investering 191.600,-) en breng de jaarlijkse kapitaallasten in 40 jaar lineair ten laste Programma 4, product bruggen, conform bijgevoegde begrotingswijziging. 4. Spreek, in navolging van de eerdere verlaging van de maximum snelheid op de Master Wybrensdyk en de Greate Mar van 80 naar 60km. per uur, het voornemen uit om ter plaatste van de brug een 30km. regime in te stellen. Inleiding De brug over de zuidelijke Ringfeart van de Greate Wergeastermar nabij Eagum verkeert al jaren in zeer slechte staat en voldoet daardoor niet meer aan de gestelde normen en veiligheidseisen. In verband met de realisatie van de Sloepenroute tussen Leeuwarden en Grou, zijn er in 2005 al initiatieven geweest om de brug te vervangen. Nadat de Raad destijds niet kon instemmen met het voorgestelde uitvoeringsplan om de brug op dezelfde locatie te verhogen, is besloten de brug van een tijdelijke extra ondersteuning te voorzien. Deze constructie wordt van een aannemer gehuurd, en de tijdelijke vrijstelling van de bouwvergunning voor de constructie is begin 2011 verlopen. Dit maakt het noodzakelijk om de brug op korte termijn te vervangen. Door de brug gelijktijdig te verhogen wordt een van de laatste knelpunten in de Sloepenroute weggenomen. Argumenten. 1.1 De ondersteunende constructie van de brug wordt op dit moment gehuurd. Na het laatste initiatief voor aanleg van de Sloepenroute in 2006, is het brugdek voor een periode van maximaal 5 jaar voorzien van een tijdelijke ondersteunende constructie. De constructie is in eigendom van een aannemer en wordt vanaf januari 2011 voor 1.000,- per maand door de gemeente gehuurd. Door de oplopende kosten voor de huur van de constructie is het zeer gewenst de brug op korte termijn te vervangen. 1.2 De brug met de tijdelijke ondersteuning voldoet niet aan de veiligheidseisen. De brug verkeert in zeer slechte staat en voldoet niet aan de eisen die gesteld worden bij dergelijke bruggen voor passerende verkeersklassen. De landhoofden vertonen scheuren, het brugdek laat los en de leuningen zijn onvoldoende. Gesproken kan worden van een onverantwoorde situatie. 1.3 De vrijstelling van de bouwvergunning voor de tijdelijke brug is verlopen. Voor de aanleg van de tijdelijke constructie onder de brug is een vrijstelling van de bouwvergunning afgegeven. In 2011 is deze tijdelijke vergunning verlopen. Dit houdt in dat de brug er feitelijk illegaal ligt. 3 02 advies vervangen brug Eagum.doc/bpjb 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 13