2.1 De brug vormt een van de laatste knelpunten in de Sloepenroute. De verenigingen voor Dorpsbelang Wirdum, Swichum en Goutum ijveren al lang voor het weer bevaarbaar maken van de vaarweg Leeuwarden - Goutum - Wirdum - Grou voor de kleine recreatievaart. De brug Eagum vormt op dit moment nog een van de laatste knelpunten in de totale route. Binnen de gemeente Leeuwarden is in de afgelopen periode gewerkt aan het oplossen van de knelpunten binnen hun grondgebied, waardoor de realisatie van de sloepenroute dichter bij komt is gekomen. Aan de gemeente Boarnsterhim is nadrukkelijk gevraagd bij het vervangen van de brug Eagum rekening te houden met de komst van de Sloepenroute. 2.2 De Sloepenroute is opgenomen in diverse beleidsstukken. In het Economisch beleidsplan 2002 - 2006, het uitvoeringsprogramma Friese Meren en het Waterplan Boarnsterhim waarover de raad heeft besloten, is de sloepenroute opgenomen. Dit geldt tevens voor de Dor pennota en de nota Toerisme van de Gemeente Leeuwarden en het Provinciale Verkeers- en Vervoersplan. Door de gemeente Leeuwarden is in 2012 een bijgesteld Projectplan opgesteld waarin de verschillende knelpunten voor de Sloepenroute zijn opgenomen. In alle beleidsstukken wordt uitgegaan van een route via het zuidelijke deel van de Ringvaart. 2.2 Het verhogen van de brug leidt tot een verkeersveilige situatie. Bij het voorlopige ontwerp van de brug is rekening gehouden met de eerdere gevoelens ten aanzien van de brugverhoging en de verkeersveiligheid ter plaatse. Eerder heeft de raad hiervoor ook aandacht gevraagd. Over de verkeerskundige situatie is advies ingewonnen bij verkeerskundigen van de Provinsje Fryslan, de gemeente Leeuwarden en van de Grontmij. Onafhankelijk van elkaar wordt bevestigd dat het voorlopige ontwerp wat nu voorligt voldoet aan voor de situatie geldende richtlijnen. Hierbij is van belang dat op de toevoerende wegen de snelheid is teruggebracht naar 60 km per uur, en daarnaast ter hoogte van de brug een 30 km regime gaat gelden. Ten opzichte van het ontwerp uit 2005 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan de verkeersveiligheid: 1De minimale overspanning zorgt ervoor dat de constructiedikte van de brug minder kan worden en de aanleghoogte van het brugdek tevens zal afnemen waardoor de brug ca. 26cm. lager wordt; 2. Door de kleinere overspanning worden de aanlopen van de op- en afritten langer waardoor 'het zicht op het tegemoetkomend verkeer wordt verbeterd; 3. De brug is 1 meter in oostelijke richting opgeschoven, waardoor de buitenbocht ter hoogte van de uitrit vloeiender verloopt en de brug iets verder van de nabij gelegen woning komt te liggen; 4. de uitrit van de woning is verbreed om het in/uitrijden te vergemakkelijken. 2.3 Het verhogen van de brug leidt niet tot areaal uitbreiding. In het kader van de artikel 12 status van de gemeente wordt door het Rijk gekeken naar areaalvermindering van de kapitaalgoederen. Hierdoor worden kosten op onderhoud bespaard. Areaalvermindering is bij deze brug niet aan de orde. Daarnaast is de brug voor de bewoners van Eagum en Idaerd een belangrijke schakel voor de verbinding Eagum/ldaerd en Wergea/Leeuwarden en wordt daarnaast veel gebruikt door boeren en naar school gaande kinderen. Van areaaluitbreiding is ook geen sprake omdat het gaat om het vervangen van de bestaande brug. 3.1 De projectkosten voor de verhoging van de brug zijn subsidiabel. Voor de bouw van de brug in Eagum is in het kader van Plattelandsprojecten bij de provincie Fryslan wederom subsidie aangevraagd. Het maximaal te ontvangen subsidiebedrag bedraagt 80.000,-. De subsidiebeschikking is inmiddels afgegeven, met als voorwaarde dat de toekomstige brug een doorvaarthoogte krijgt van 1.50m en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het projectplan Sloepenroute van de gemeente Leeuwarden. De subsidiebeschikking is afgegeven op basis van het PJM Plattelandsprojecten. De mogelijkheden tot aanvraag van deze subsidie stopt in februari 2013. Of hierna nog subsidiemogelijkheden zijn voor dit soortgelijke projecten is nog maar de vraag. Kanttekeningen 1Route via de noordelijke Ringvaart. Door de Raad is eerder gevraagd naar de mogelijkheid om de Sloepenroute alsnog via het noordelijke deel van de Ringvaart te leiden. Om de mogelijkheid goed te kunnen beoordelen zijn beide tracés naast elkaar gezet in een bijlage. Geconcludeerd wordt dat de noordelijke route vaartechnisch ongeschikt is en alleen geschikt te maken is door vervanging van de brug in de Peinjedyk, baggerwerkzaamheden i.v.m. de beperkte vaardiepte, het aanbrengen van een beschoeiing om te kunnen voldoen aan het vaarprofiel, het vervangen van een barte en het verwijderen van overhangende beplanting. Bovendien moet de noodbrug bij Eagum in ieder geval vervangen worden. De zuidelijke route voldoet qua vaarprofiel aan de uitgangspunten en met is met maatwerk voor het baggeren verder geschikt te maken. Na verhoging van de brug Eagum vormt een land- bouwbrug nog een obstakel in deze route. 2/4 3 02 advies vervangen brug Eagum.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 14