De gemeente Leeuwarden is bereid deze brug te verhogen. Voor de investeringen in de zuidelijke route zijn de dekkingsmogelijkheden aanwezig. De investeringen in een noordelijke route liggen ca. 175.000,- hoger, echter daarbij ontstaat een dekkingstekort van ca. 500.000,- grotendeels veroorzaakt door het moeten aanbrengen van een beschoeiing om aan het vaarprofiel te kunnen voldoen en het niet meer in kunnen zetten van de toegezegde subsidie. Mede gezien de financiële positie van de gemeente achten we een route via de noord dan ook niet als een reële optie. 2. De brug inclusief tijdelijke constructie laten liggen. De brug met de tijdelijke ondersteunende constructie ligt er al ruim 5 jaar. De tijdelijke vrijstelling voor de bouwvergunning is verlopen waardoor er feitelijk sprake is van een illegale situatie. Er is geen mogelijkheid om de vergunning te verlengen. Er is overleg gevoerd met: Met de eigenaar van de nabij gelegen woning is enkele malen gesproken over het voorlopige ontwerp. Het laatste gesprek in het bijzijn van een vertegenwoordigster van Plaatselijk Belang Idaerd - Eagum. De gesprekken hebben geleid tot een aantal aanpassingen van het ontwerp, door binnen de kaders de brug iets op te schuiven waardoor de bocht ter hoogte van de uitrit vloeiender verloopt, de uitrit te verbreden om het in/uitrijden te vergemakkelijken en is een extra opvang voor regenwater meegenomen. In een streven naar de meest optimale situatie, heeft de eigenaar aangegeven op zich geen bezwaar te hebben tegen de brugverho- ging, maar wel tegen het verhogen van de brug op de huidige locatie te zijn. Verder is overleg gevoerd met: De afdelingen Openbare Werken, Ondersteunende Diensten (financiën), de heer Bouwmeester, de gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslan en de Grontmij. Wettelijke/contractuele verplichting Zolang huidige brug door de gemeente in gebruik is, loopt de afspraak met de aannemer over de huur van de ondersteunende constructie door. Financiële consequenties Op basis van het in opdracht van de afdeling Openbare Werken bijgestelde voorlopige ontwerp zijn de projectkosten geraamd op 271.600, excl. b.t.w. Hierin opgenomen de voorbereiding- en toezicht, de uitvoering, onderzoekskosten, leges voor de noodzakelijke vergunningen en het verleggen van kabels- en leidingen. In het beheerplan 'Bruggen en sluizen' was deze brug opgenomen onder achterstallig onderhoud. Echter wordt overgegaan tot vervanging van de volledige brug, dan is er geen sprake van achterstallig onderhoud, maar moet de investering geactiveerd worden, onder aftrek van eventuele subsidies en (interne) bijdragen. In het beheerplannen bruggen, voorgelegd aan de rijksinspecteur ter vaststelling, is voor deze brug rekening gehouden met groot (achterstallig) onderhoud voor 2012 van bijna 22.000,-. In het geval van een nieuwe brug vallen de middelen voor dit onderhoud vrij, en kunnen zo worden aangewend voor noodzakelijk onderhoud bij een andere brug. De netto investering bedraagt: Nieuwe brug Eagum 271.600,- Subsidie -/- 80.000,- Netto investering 191.600,- Kanttekenine: Bij realisatie van deze nieuwe brug komen de jaarlijkse kosten voor de constructie te vervallen, hetgeen een structurele besparing oplevert van 12.000, -(€ 6.000,- voor 2013). Deze vrijval kan dienen als bijna volledige dekking van de kapitaallasten. De financiële consequenties zijn verwerkt in de begrotingswijziging. De res terende 454,- wordt gedekt door een aanvullende verlaging van het budget onderhoud bruggen. Bij de slot- rapportage in het kader van het artikel 12 traject zal duidelijk worden welke middelen beschikbaar komen voor het (achterstallig) onderhoud. In de daarmede samenhangende wijziging van de begroting 2013 zal het een en ander worden afgewikkeld. Uitvoering Voor het vervangen van de brug is een voorlopig ontwerp opgesteld. Na de besluitvorming dient het plan verder uitgewerkt te worden naar een definitief ontwerp incl. bestek en raming. Het werk zal worden aanbesteed overeenkomstig het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De planning is er op gericht om voor het einde van het jaar de brug te vervangen. 3/4 3 02 advies vervangen brug Eagum.doe/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 15