M BOARNSTERHIM yÊÊi gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: meningsvormend 18 december 2012 3.3 wethouder M. Scheweer M. Kaspers Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum Programma: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkelingen Product: Structuurvisie en bestemmingsplannen Voorstel: Stel het bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum met digitaal kenmerk NL.IMR0.0055.BPrdzmoverijsels6a-VA01 vast. Inleiding Op 15 mei 2012 heeft het college ingestemd met het uitbreiden van het bedrijfsperceel ten behoeve van een transportbedrijf aan de Overijsselsestraatweg 6a Reduzum. Het betreft hier een uitbreiding aan de achterzij de zonder toename van bebouwing. De uitbreiding biedt de mogelijkheid om een omrijroute voor vrachtauto's te ontwikkelen, waardoor keren op het erf geen probleem meer hoeft te zijn. Het erf kan efficiënter worden ingericht en wordt landschappelijk goed ingepast zodat er sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf woensdag 23 mei 2012 tot en met dinsdag 3 juli 2012 geduren de 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. In het kader van het overleg (artikel 3.1.1 Bro) is het plan aan geboden aan diverse instanties. Tijdens deze periode zijn er geen inspraakreacties ontvangen en is één over- legreactie ingediend door de provincie. De reacties zijn beantwoord (hoofdstuk 7) en als bijlage (bijlage 4) opgenomen in het bestemmingsplan. De reactie heeft ertoe geleid dat de toelichting van het bestemmings plan is aangevuld met een archeologisch onderzoek. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor archeologische waarden in het plangebied. Op 4 september 2012 heeft het college ingestemd met de beantwoording van de overlegreactie en het ont- werpbestemmingsplan vrijgegeven voor zienswijzen. De volgende stap in de procedure is het vaststellen van het bestemmingsplan. Argumenten 1.1 Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken van woensdag 12 september 2012 tot en met dinsdag 23 oktober 2012 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Kanttekeningen Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met Afdeling BOP, diverse overleginstanties Wettelijke/contractuele verplichting Niet van toepassing. Financiële consequenties Het opstellen van het bestemmingsplan is voor rekening en risico van de initiatiefnemer en daarnaast is een planschadeverhaalsovereenkomst (3 september 2012) met initiatiefnemer gesloten. 3 03 Overijsselsestraatweg VA.doc/bpmka 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 17