ARHI Niet van toepassing. Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Na de zienswijzenfase is de volgende stap in de bestemmingsplanprocedure het vaststellen van het bestem mingsplan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal binnen zes weken na vaststelling bekend worden gemaakt in Op 'e Hichte en in de Staatscourant. Na bekendmaking kan vervolgens binnen de beroeps termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpplan of belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend. Het bestemmingsplan is gedurende de beroepstermijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl conform de wettelijke digitaliseringplicht. Bijlagen Situatieschets. Ter inzage Het bestemmingsplan Overijsselsestraatweg 6a in Reduzum met digitaal kenmerk NL.IMR0.0055.BPrdzmoverijsels6a-VA01 ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl; (NB pas nadat het vaststellingsbesluit is genomen door de raad kan het vastgestelde bestemmingsplan digitaal be schikbaar worden gesteld. Het ondertekende vaststellingsbesluit moet namelijk deel uitmaken van het digitale bestemmingsplan). Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 2/2 3 03 Overijsselsestraatweg VA.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 18