BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Onderwerp: Controleprotocol en Normenkader 2012 Voorstel: 1Stel het controleprotocol 201 2 vast, inclusief a. bijlage B: specifieke punten controle 2012 en b. bijlage C: normenkader 2012. Inleiding: 1Bij besluit van 24-06-2008 (4.7) heeft de raad opdracht aan Ernst Young B.V. verstrekt om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW voor onze gemeente uit te voeren. 2. Tijdens de raadsvergadering van 16-09-2008 is besloten om in het controleprotocol een on derscheid te maken tussen een statisch en een dynamisch deel. Het statisch deel bevat de al gemene bepalingen rondom de accountantscontrole die niet jaarlijks worden herzien. Het dynamisch deel betreft bijlagen met specifieke aanwijzingen voor de accountantscontrole van een bepaald dienstjaar, die jaarlijks kunnen wijzigen. Voor de accountantscontrole 2012 richten wij ons op het behalen van goedkeurende verklaringen voor de getrouwheid en voor de rechtmatigheid. 7. Controleprotocol 2012 vs 2011 Ten opzichte van het controleprotocol 2011 is er één wijziging gemaakt: Het Platform Rechtmatigheid Provincie en Gemeenten is uit het protocol verwijderd (taken zijn overgenomen door de commissie voor Besluit Begroting en Verantwoording provincies en ge meenten). 2. Specifieke punten controle 2012 (bijlage B) De tolerantiegrenzen zijn afhankelijk van het totale lastenniveau van de begroting 2012 en zijn daardoor gewijzigd t.o.v. het vorige jaar. De lijst met significante processen is niet gewijzigd. 3. Normenkader 2012 (bijlage C) Het normenkader 2012 betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevan te regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf met betrekking tot de belang rijkste financiële beheershandelingen. Er zijn geen uitzonderingen voorgesteld op het normen kader alhoewel dit mogelijk zou zijn in beperkte mate en na overleg met de accountant. Status: Raadsvergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend 1 8 december 201 2 3.4 wethouder M. Scheweer dhr G.S. Aukema telefoon: 0566-629370, e-mail: aukemag@boarnsterhim.nl Wijzigingen 3 04 raadsvoorstel Controleprotocol en Normenkader 2012.docx/odak/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 20