Argumenten: Het vaststellen van het controleprotocol is voorgeschreven. In de gemeentelijke verordeningen is vastgelegd dat de raad (of de audit commissie namens de raad) jaarlijks zaken benoemt waar de accountant specifiek aandacht aan moet besteden. Kanttekeningen: Geen. Er is overleg gevoerd met: Audit commissie, Ernst Young BV, Griffier. De auditcommissie adviseert in te stemmen met het voorstel (vergadering 4 december 2012). CONSTATERING BESLISBOOM Met dit voorstel zijn geen inkomsten of uitgaven gemoeid. Financiën: Geen. Uitvoering: Het team AO/IC werkt dit controleprotocol uit in een detailplanning voor de interim controle en de vakgroep Financiën voor de controle voor de rekening, in samenwerking met de accountant. Communicatie: Geen. Bijlagen: Controleprotocol 2012 met de bijlagen: A Definities B Specifieke punten controle 2012 en C Normenkader 2012. Ter inzage: Controleprotocol 2012 met de bijlagen: A Definities B Specifieke punten controle 2012 en C Normenkader 2012. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 18 december 2012. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Kopie aan: OD/WT en OD/GB 3 04 raadsvoorstel Controleprotocol en Normenkader 2012.docx/aoic-ga/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 21