Controleprotocol 2012 Accountantscontrole interim/jaarrekening Bij besluit van 24 juni 2008, nummer 4.7 heeft de gemeenteraad opdracht aan Ernst Young B.V. verstrekt om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet voor de gemeente Boarnsterhim uit te voeren. Tot en met de controle van de jaarrekening 2007 werd jaarlijks een aantal zaken nader geregeld in een controleprotocol ter voorbe reiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole. Dit controleprotocol is in opzet zodanig dat onderscheid is gemaakt in een statisch en een dynamisch deel. Het dynamisch deel betreft bijlagen met specifieke aanwijzingen voor de accountantscontrole van een bepaald dienstjaar, dat jaarlijks kan afwijken van dat van de jaren daarvoor, zulks ter uitvoering van art. 2 lid 3 sub f en g van de Controleverordening gemeente Boarnsterhim en art. 3 lid 2 sub b van de Verordening op de audit commissie. Doelstelling Object van de accountantscontrole is de jaarrekening over een bepaald jaar en daarmee ook het financieel beheer over dat jaar zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim. Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening van enig dienstjaar van de gemeente Boarnsterhim. 1. Algemene uitgangspunten voor de controle De Gemeentewet (hierna: Gw), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 BW voor de controle van de in art. 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant geeft de gemeenteraad jaarlijks nadere aanwijzingen voor te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidcontrole zal zijn. De gemeenteraad heeft in november 2003 de Controleverordening gemeente Boarnsterhim (ex. artikel 213 Gw) vastgesteld. Met dit controleprotocol stelt de gemeenteraad nadere aanwijzingen vast voor enig controlejaar, waarbij jaarlijks een bijlage wordt toegevoegd met nadere aanwijzingen voor een specifiek controlejaar. 1.1. Onderdelen van de accountantscontrole De inhoud van de op 25 juni 2008 gesloten overeenkomst tussen de gemeente Boarnsterhim en Ernst Young B.V. is de basis voor de inhoud van de accountantscontrole. De controle uitgevoerd door de door de raad benoemde accountant is gericht op het afgeven van een oordeel over: Gemeente Boarnsterhim 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx -1 van 10-AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 22