accountant rapporteert in ieder geval de fouten en onzekerheden boven de rap portagetolerantie. Het is aan de accountant in hoeverre ook andere (eventueel gecorrigeerde) fouten worden gerapporteerd. In de bijlagen van dit controlepro tocol worden vermeld: 1.2.1. goedkeuringtolerantie voor zover deze afwijkt van de minimumeisen; 1.2.2. rapporteringtolerantie; 1.2.3. totale lasten van de primaire begroting van het te controleren boekjaar; 1.2.4. totaalbedrag aan fouten en onzekerheden op basis van de totale lasten van de primaire begroting die de goedkeurende strekking van de accountantsverklaring niet zullen aantasten. 1.3. Single information - Single audit Met ingang van 2006 is voor het eerst volgens het principe van Single infor mation Single audit verantwoording afgelegd. Dit houdt in dat een groot aantal bijzondere verklaringen niet meer afzonderlijk hoeft te worden verantwoord bij hij Rijk met een aparte accountantsverklaring, maar dat in een bijlage bij de jaar rekening verantwoording wordt afgelegd. De bijlage valt dan onder de scope van de accountantsverklaring bij de jaarrekening. De accountant voert zijn controle van de bijlage bij de jaarrekening uit volgens de richtlijnen en het controleproto col van het Rijk. 2. Getrouwheid Ten aanzien van getrouwheid verricht de accountant de werkzaamheden als contrac tueel overeengekomen in de overeenkomst van 25 juni 2008. 2.1. Posten, producten en organisatieonderdelen In de bijlagen bij dit controleprotocol worden door of namens de raad die posten van de jaarrekening, gemeentelijke producten en organisatieonderdelen aangewezen, waar specifieke aandacht aan dient te worden besteed en welke rapporteringtoleranties dienen te worden gehanteerd, zoals bedoeld in artikel 2 van de Controleverordening. 2.2. Deelverantwoordingen Indien de raad aan de accountant een opdracht geeft een accountantsverklaring af te geven over een deelverantwoording, dan zijn de goedkeuringstoleranties ten aanzien van fouten in de deelverantwoording 1 en ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangbasis van die deelverant woording. 2.3. Verslag van bevindingen In het verslag wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende punten: 2.3.1. onderwerpen zoals aangegeven door of namens de raad; 2.3.2. afwijkingen van het BBV; 2.3.3. bevindingen die de (afgesproken) rapporteringtolerantie overschrijden; 2.3.4. de vraag of de inrichting van het financieel beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. Hierbij wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de in de management letter genoemde aspecten; 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx -3 van 1Q-AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 24