2.3.5. omissies van enige omvang en opmerkingen die een duidelijke toegevoeg de waarde op de informatie in de jaarrekening hebben, maar niet de afge sproken goedkeuringstoleranties overschrijden; 2.3.6. strekking van de verklaring. Bij afwijking van een anders dan goedkeuren de verklaring geeft de accountant een toelichting op de redenen, waar onder bevindingen die de afgesproken goedkeuringstoleranties over schrijden. De managementletter is vormvrij. 2.4. Aanvullende controle- of aandachtspunten De raad heeft de mogelijkheid om de accountant aanvullende onderzoeksop drachten te geven. Hiermee wordt niet bedoeld de door of namens de raad te benoemen specifieke aandachtspunten in het kader van de accountantscontrole. Afhankelijk van de aard en omvang van eventuele aanvullende opdrachten wordt door de accountant nagegaan of deze uitgevoerd kunnen worden binnen de bestaande contract of dat er een aanvullende offerte wordt uitgebracht. In de bijlagen van dit controleprotocol worden afwijkingen op deze uitgangs punten per jaar vermeld. 3. Rechtmatigheid 3.1. In het kader van de rechtmatigheidcontrole worden 9 rechtmatigheidcriteria onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringcriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal aandacht besteed worden aan de 3 volgende criteria: - Het begrotingscriterium; - Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium); - Het voorwaardencriterium. 3.2. Begrotingscriterium Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In art. 5 van de Financiële verordening gemeente Boarnsterhim (ex art. 212 Gw) is de norm voor begrotingsrechtmatigheid vastgelegd. Deze normen zijn hieronder overgenomen en waar nodig nader uitgewerkt. 3.2.1. Overschrijdingen van de lasten van programma's moeten worden toegelicht door het college; 3.2.2. Overschrijdingen van de geautoriseerde bedragen in het onderdeel uiteenzetting van de financiële positie in de begroting worden toegelicht door het college, waarbij expliciet bij (verwachte) overschrijdingen van investeringskredieten wordt stilgestaan; 3.2.3. Voor het schuiven van budgetten tussen programma's is toestemming van de gemeenteraad vereist; 3.2.4. Het college mag binnen de programma's met budgetten schuiven, mits de lasten van producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen het zelfde programma onder druk komt te staan. Indien de lasten van de producten met meer dan 50% worden 3 04 Byiage Controleprotocol 2012.docx - 4 van 10 - AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 25