3.3. M&O criterium Door de raad is in verschillende verordeningen en besluiten M&O-beleid vast gelegd. De accountant richt zich in zijn controle op: 3.3.1. toetsing in hoeverre in bestaande procedures deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik worden genomen en de werking van de getroffen maatregelen vaststellen; 3.3.2. de accountant zal in zijn onderzoek er vooral op moeten toezien dat het M&O-beleid, gelet op de mogelijkheden die er zijn, voldoende actueel is. Aangezien in bestaande procedures deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik- en oneigenlijk gebruik zijn opgenomen, is de vooronderstelling gerecht vaardigd dat binnen de belangrijkste procedures reeds (informeel) adequate maatregelen zijn getroffen ter waarborging van de rechtmatigheid van de financiële verantwoording. 3.4. Voorwaardencriterium Besteding en inning van gelden door een gemeente zijn aan bepaalde voorwaar den verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voor waarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op termijnen, procedurele bepalingen, bevoegdheden en rechten, bewijsstukken, hoogte en duur. Daarnaast geven veel verordeningen en besluiten het college de bevoegdheid om te besluiten over een aanvraag of toekenning indien gevallen waar de verordening niet in voorziet (hardheidsclausule). De precieze invulling verschilt per wet respectievelijk regeling respectievelijk verordening. Voor alle geldstromen dient ondubbelzinnig vast te staan welke voorwaarden er op van toepassing zijn. De door hogere overheden gestelde voorwaarden liggen volledig vast. Daarnaast zijn er de door de gemeente vastgestelde regels die de accountant in zijn controle van het voorwaarden criterium moet betrekken. Dit is het normenkader (zie bijlage C). De accountant richt zich in zijn controle op de bepalingen van recht, hoogte, duur en betrekt hier de hardheidsclausules bij. Aan afwijkingen van andere bepalingen worden geen nadere (financiële) consequenties verbonden, waardoor deze afwijkingen ook geen invloed kunnen hebben op de strekking van de accountantsverklaring. Dit laat onverlet dat ook aan deze bepalingen moet worden voldaan. De accountant kan dit aangeven in het verslag van bevindingen. 3.4.1. De naleving van wettelijke kaders, zoals die in de kolom 'Externe regelgeving (financiële regelgeving)' van het normenkader is opgenomen. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen; - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar X X Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren X X 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx -6 van 10 - AO/tC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 27