3.4.2. De naleving van de interne kaders zoals opgenomen in de kolom 'Interne regelgeving' van het normenkader. Dit laatste voor zover van toepassing en uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen. Ten aanzien van het voorwaardencriterium vindt voor de interne regelgeving uitsluitend een toets plaats naar de recht, hoogte en duur bepalingen van financiële beheershandelingen, tenzij jegens derden (bijvoorbeeld in toekenningbeschikkingen) aanvullen de voorwaarden met directe financiële consequenties zijn opgenomen; 3.4.3. Mocht tijdens de toetsing toch blijken dat het normenkader niet juist of compleet is, dan geeft het college in de bedrijfsvoeringparagraaf aan welke regels het betreft. De accountant moet dit in zijn verslag bevestigen; 3.4.4. Van de collegebesluiten maken alleen de besluiten omtrent inkoop- en aanbestedingsbeleid en subsidiebeleid onderdeel uit voor oordeelsvorming van de accountant. Wel geeft het college aan de accountant en de raad in een overzicht aan welke collegebesluiten zij moet nemen op grond van de verordeningen en wetgeving. De accountant betrekt dit overzicht in zijn verslag; 3.4.5. Bij niet-financiële rechtmatigheid en financiële beheershandelingen, waarvan de accountant het rechtmatigheidaspect niet goed kan overzien (staatssteun en Europese aanbestedingen) volgt de accountant tot nader orde het BAPG en de advieskadernota van1 juli 2008 van het platform rechtmatigheid. 3.5. Afwijkingen Afwijkingen op de genoemde onderdelen voor de controle op rechtmatigheid worden jaarlijks opgenomen in de bijlagen behorende bij dit controleprotocol. 4. Communicatie In de Controleverordening gemeente Boarnsterhim is in artikel 4, lid 3 opgenomen: Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings- )overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) de raad, (een vertegenwoordiger van) de rekenkamer(functie), de portefeuillehouder Financiën, de gemeentesecretaris, de (concern- (controller en het hoofd Financiën In art. 2 lid 4 en art. 7 lid 4 van deze Controleverordening zijn ook nog de communicatiemomenten benoemd tussen de raad en de accountant, namelijk voorafgaand aan de accountantscontrole van een boekjaar en na afloop van de jaarrekeningcontrole. In de overeenkomst (bijlage 1programma van eisen) tussen de gemeente Boarnsterhim en Ernst Young B.V. zijn deze momenten nader omschreven: Bestuurlijke ondersteuning De bestuurlijke ondersteuning van de accountant omvat de overige activiteiten gericht op ondersteuning van de bestuurlijke organisatie. Daarbij moet worden gedacht aan: aanwezigheid bij de gemeente raadsvergaderingen die betrekking hebben op de jaarstukken, het periodiek overleg met de audit- commissie, de griffier, wethouder financiën, concerncontroller en het financieel management. Tweemaal per jaar vindt er een periodiek overleg plaats tussen de accountant en de auditcommissie. In het eerste periodiek overleg evalueert de accountant zijn werkzaamheden van de afgelopen periode voor de Gemeente en presenteert deze evaluatie. Deze evaluatie vindt plaats gelijktijdig met de bespreking van het rapport van bevindingen. Flet tweede overleg vindt plaats na de zomer, maar voor de interim-controle voor het formuleren van aandachtspunten vanuit de gemeenteraad. 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx - 7 van 10 - AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 28