BOARNSTERHIM f gemeente UTNOEG1NG Grou, 6 december 2012. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme üt foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't halden wurde sil op tiisdei 18 desimber 2012 om 20.00 oere yn de Riedseal fan it gemeentehüs, J.W. de Visserwei 10 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, T. Baas. 0 WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALGEMIEN 1.1 lepenje 1.2 Fêststellen fan de wurklist 1.3 Fêststellen fan de beslutelist fan 27 novimber 2012 1.4 Ynkommen stikken 2. YNFORMEARJEND 2.1 Meidielings: a. Mienskiplike Regelingen en oare ferbüne partijen b. Oare munlinge meidielings troch portefüljehalders c: List mei ynformaasje fan it kolleezje 0 3. MIENINGSFOARMJEND* 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.2 oant en mei 3.8 3.2 Foarstel om kredyt beskikber te stellen foar ferfanging en ferheging brêge Eagum 3.3 Foarstel om fêst te stellen it bestimmingsplan Overijsselsestraatweg 6a yn Reduzum 3.4 Foarstel om yn te stimmen mei it Controleprotocol 2012 3.5 Foarstel oangeande slotwiziging begrutting 2012 3.6 Foarstel oangeande ütstappen üt mienskiplike regelingen 3.7 Foarstel om fêst te stellen de wizigingsferoardering ünreplik saakbelesting 2013 3.8 Foarstel om yn te stimmen mei de wiziging fan de tariven reisdocumenten 2013 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 BFoarstel om yn te stimmen mei de precarioverordening "permanent bewoonde woonschepen en woonarken 2013" mei it taheakke tarivenbeslüt 4.2B Foarstel om yn te stimmen mei de wiziging "verhuurtarieven voor grond bij permanent bewoonde woonschepen en woonarken voor 2013" 1 01 ütnoeging.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 2