Bijlage B Specifieke punten controle 2012 Begrotingstotaal en toleranties Het totale lastenniveau van de primitieve begroting 2012 bedraagt 40.401.000. Dit betekent voor de goedkeuring- en rapportagetolerantie het volgende: Specifieke aandachtspunten bij de controle Posten, producten en organisatieonderdelen Met de accountant afgesproken dat de meest significante processen getoetst worden bij de controle op de jaarrekening 2012 in het kader van rechtmatigheid. Dit betreft de volgende processen: 1Belastingen (groot kohier in maart, kleinere in augustus) Kwijtscheldingen 2. Betalingsverkeer 3. Grondexploitatie 4. Inkoop - Juiste autorisatie en verwerking van de inkoopfacturen Aanbestedingen - Europese aanbestedingen 5. Salarisadministratie 6. Planning Control (begrotingswijzigingen, afschrijvingen, memoriaalboeking) 7. Sociale zaken/Wiz 8. Subsidie (toegekend, vastgesteld) 9. Treasury 10. Wabo (bouw- en sloopleges) 11Wmo Deelverantwoordingen Ten opzichte van het gestelde in hoofdstuk III worden geen afwijkende goedkeuring- en rapporteringtoleranties gehanteerd voor deelverantwoordingen. Verslag van bevindingen Indien vanuit de auditcommissie nog aanvullende inrichtingseisen komen, zal dit nog worden aangevuld. Overzicht te ontwikkelen beleid en te nemen besluiten Geen. Strekking accountantsverklaring 2012 Tolerantie Goedkeuring Beperking Oordeel onthouding Afkeurend Fouten in de jaarrekenin van de lasten Grenswaarden 3 1 404.010 1 X 3 404.010 X 1.212.030 3 1.212.030 Onzekerheden in de con! van de lasten Grenswaarden role 3 1.212.030 3 X 10 1.212.030 X 4.040.100 10 4.040.100 Rapportage goedkeuringstolerantie Grenswaarde 15 60.602 3 04 Bylage Controleprotocol 2012.docx - 9 van 10 - AO/IC

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 30