MÈ Normenkader 2012 Bijlage C 15-08-2012 uit: Wet-en Regelgeving Boamsterhim (actueel) Intern Verordening i ^beleidsregel) V I %'f O Extern (Uitgaven) Salarissen ambtenaren Voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden -iscale wetgeving Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 3ensioenwetgeving Reqelinq staqiaires SAR/UWO Uitkerinqs- en pensioenverordening wethouders Coördinatiewet Sociale Verzekeringen Omtinken-regeling 2008 Wet Bescherming Persoonsregistraties Omtinken-regeling 2011 Gemeentewet Reqeling cafetariamodel gemeente Boamstehim 2009 Ambtenarenwet Reqeling Spaarloon gemeente Boamsterhim 2009 Verqoedinqsregelinq telefoonkosten Vergoedingsregeling telefoonkosten Reqlement telewerken Regeling sociaal statuut gemeente Boamsterhim Grafitikaasjeregeling Frysk Inkopen Alqemene inkoopvoorwaarden Europeese regelgeving inzake aanbesteding Beleidsplan Wmo 2008-2011 'Mienskipssoarch ek us soarch' Europeese regelgeving inzake staatssteun Outplacement gewezen wethouders Uniform aanbestedingsreglement (UAR 2001) BTW Compensatiefonds BTW Compensatiefonds, uitvoeringsbesluit BTW Compensatiefonds, uitvoeringsregeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Wet Sociale Werkvoorziening (incl. programma Werk Bestaanszekerheid) Wsw Clientenparticipatie WSW Wsw Kadernota modernisering WsW persoonsgebonden budget begeleid werken WsW wachtlijstbeheer Verordening uitvoering bedrijfsvoering openbare werken (uitsluitend recht) Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen (alleenrecht) Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen (Boamsterhim) Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen (samenwerking) Grondexploitatie Exploitatieverordening Boamsterhim 1997 Grondexploitatiewet Nota grondbeleid Ruimtelijke ordening, wet op de Ruimtelijke ordening, besluit op de Onteigeningswet Subsidiebesluiten Openbare lichamen milieubeheer (SOLM) Besluit ontwikkeling landschappen Pachtwet Wet Stads- en dorpsvernieuwing Wet Bodembescherming Onderwijs, salarissenydoeluitkeririqen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boamsterhim 2010 (bijl 5x) Wet Primair onderwijs productovereenkomst Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) 2009 Specifieke uitkeringen Onderwijs Basiseducatie GOA OALT Onderwijs, leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer, cliëntenraad Treasury Financiële verordening gemeente Boamsterhim (212) Wet Fido Treasurystatuut Subsidieverstrekking Subsidieregeling STK Fryslan, Boamsterhim I Welzijnswet

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 32