Alqemene subsidieverordening Boarnsterhim 2008 (ASV-08) Wet op specifiek Cultuurbeleid Algemene subsidieverordening Boarnsterhim 2012 (ASV-12) Alqemene wet bestuursrecht PvA Zwerfvuil m.b.v Subsidieregeling Aanpak Milieudrukverminderinq (SAM) Wet Sociale Werkvoorziening (incl. programma Werk Bestaanszekerheid) Wsw Kademota Sociaal cultureel beleid Wet gemeenschappelijke reqelinqen Uitvoerinqsreqels subsidie oud- en nieuwviering Subsidieregelingen (POP, GDU, etc.) Uitvoerinqsreqels subsidie oud- en nieuwviering Procedurereqelinq planschadevergoeding Ambtelijke bijstand en fractieondersteuninq Subsidiebeleid Wiw GR HVD GR Marrekrite GR MAD GR Hus en Hiem GR Emptatec Nota Subsidiebeleid en -criteria 2010 Procedureregels voor door qemeente te vragen subsidie Clientenparticipatie WSW Wsw Kademota moderniserinq WsW persoonsgebonden budqet beqeleid werken WsW wachtlijstbeheer Afschrijvingen Nota activabeleid BBV Financiële verordening qemeente Boarnsterhim (212) Reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen Nota reserves en voorzieningen 2010/2011 Jeugdzorg Kadernota Jeugd- en jongerenwerk RSU Beleidsnota Jeuqd- en jongerenwerk Wet Investeren in Jongeren Uitvoeringsnota Centrum Jeuqd en Gezin Opgroeien met kansen; beleidsvisie Jeugd en Gezin inteqraal beleidskader 2008-2012 Handhavingsbeleid Jeugdcentra Boarnsterhim Fries Jeugd en Alcoholbeleid Sociale uitkeringen Kwijtscheldingsvoet 95% van bijstandsinkomen WWb Aanvragen loaw IOAW/IOAZ/BBZ Toeslaqenverordeninq Wet Werk en Bijstand 2006 (gewijzigd) Invorderingswet 1990 Verordeninq Maatschapelijke Ondersteuning (Wmo) Vreemdelingenwet Reinteqratieverordeninq Wet werk en bijstand Invorderinqswet 1990, uitvoeringsregeling Subsidiebeleid Wiw Wet Bescherming Persoonsregistraties Beleidsregel Uitvoering trajecten van Nuggers en ANW-ers Afstemmings- en fraudeverordening Wet werk en bijstand 2006 (gewijzigd) Vestiging alleenrecht re-inteqratie activiteiten 2009 Reqlement cliëntenraad Sociale Zaken Clientenparticipatie Wet werk en bijstand Wsw Wsw Kadernota moderniserinq Single Information Sinqle Audit (SiSa) Clientenparticipatie WSW Wet Sociale Werkvoorziening (incl. programma Werk Bestaanszekerheid) Wsw WsW persoonsgebonden budqet beqeleid werken WsW wachtlijstbeheer Wmo Verordeninq Maatschapelijke Ondersteuning (Wmo) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Beleidsplan Wmo 2008-2011 'Mienskipssoarch ek us soarch' Verordening Wet Maatschapelijke Ondersteuning, instructieboek Clientenparticipatie Wmo 2008 Kleine stromen met aDarte accountantsverklaring Verordeninq Kinderopvang Wet Kinderopvang Verordeninq boete Wet inburgering nieuwkomers Vangnetregeling Reqelinq Opvang Asielzoekers ROA Voorlopiqe Verqunninq Tot Verblijf (VVTV) Wet Inburqerinq nieuwkomers Vreemdelingenwet (inkomsten) 15 Algemene uitkering Subsidieregeling Jeugdwerk Financiële verhoudingswet

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 33