- 16 17 18 19 20 21 22 |Wet Dwangsom en beroep Onroerend zaak belasting Gemeenteliike heffing - onroerende zaakbelasting Semeentewet Gemeentelijke heffinq - onroerende zaakbelasting 2010 (wijz) Net Waardering Onroerende Zaken Gemeentelijke heffing - onroerende zaakbelasting 2011 (wijz) (1) Gemeentelijke heffing - onroerende zaakbelasting 2011 (wijz) (2) Gemeentelijke heffing - onroerende zaakbelasting 2012 (wijz) Afvalstoffenheffing Gemeentelijke heffing - afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (wijz.) Semeentewet Gemeentelijke heffing - afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 (wijz.) uitv. A/et Milieubeheer Gemeentelijke heffing - afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 (wijz) Wet op belasting op milieugrondslag Gemeentelijke heffing - afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2009 (wijziqinq: lex silentio positivo) Gemeentelijke heffing - afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Rioolrechten Gemeentelijke heffing - rioolrechten 2010 (2) Gemeentewet Gemeentelijke heffing - rioolrechten 2011 Wet Milieubeheer Gemeentelijke heffing - rioolrechten 2012 (wijz) Jeugd en gezin IBDU Jeugd en Gezin (brede doeluitkering) Deelneminqen BNG, Essent Bouw-, burgerzaken- en overige leges Leqesverordening 2011 (2) Ruimtelijke ordening, wet op de Leqesverordening 2012 (1) Ruimtelijke ordening, besluit op de Leqesverordening 2011 (3) Paspoortwet Alqemene Plaatselijke Verordening 2009 (wijziging 09-2011) Wet Bescherming Persoonsregistraties Beleidsregel PvA handhaving secties Bouw- en Woninqtoezicht en Ruimtelijke Ordening Wet rechten burgerlijke stand Gemeentewet Brandweerwet Wet Algemene Bepalingen Omqevingsrecht (Wabo) Belastingen e.d. Gemeentelijke heffing - rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Boamsterhim en van de begraafplaatsen van de Nederduits Hervormde Gemeente Aldeboarn (wijz.) (tarieven) Gemeentewet Bruqqelden 2002 Alqemene wet bestuursrecht Bruggelden 2011 Wet op de lijkbezorging Gemeentelijke heffing - toeristenbelasting Burgerlijk wetboek Gemeentelijke heffinq - toeristenbelasting 2010 Beqraafrechten (wijz.) en tarieven 2010 Gemeentelijke heffing - hondenbelasting Gemeentelijke heffing - hondenbelasting 2010 Gemeentelijke heffing - hondenbelasting 2011 Gemeentelijke heffing - hondenbelasting 2012 (wijz) Gemeentelijke heffing - forensenbelasting Gemeentelijke heffing - forensenbelasting 2011 Gemeentelijke heffinq - forensenbelasting 2012 (wijz) Steiqer- en kadegeld 2001 Steiger- en kadegeld 2008 (wijz) Gemeentelijke heffing - veergeld 2010 (invordering) Gemeentelijke heffing - veergeld 2011 (wijz) Gemeentelijke heffinq - veergeld 2011 Beheerverordeninq veerpont De Burd Tarievenlijst gymzalen en sportaccomodaties Algemene voorwaarden Gebruik school- en gymnastieklokalen Regels voor het gebruik van de gymnastieklokalen 2007 Tarieven verhuur voor water, oever en/of grond bij woonschepen met een permanente woonbestemming Woonschepenverordening Woonschepenverordeninq (wijzigingen) laatste Woonschepenvisie Boamsterhim 2009 Liqplaatsenverordening

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 34