Uitvoeringsbesluit Ligplaatsenverordening Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Ligplaatsen Aanwijzingsbesluit Toezichthouder Ligplaatsen Beleidsregel Koek- en zopie standplaatsvergunning Uitvoeringsregels betreffende het venten op de openbare wateren (Diverse incidentele stromen algemeen kader) Alle balans en exploitatieposten Financiële verordening gemeente Boarnsterhim (212) Besluit begroting en verantwoording Invorderingswet 1990 Invorderingswet 1990, uitvoeringsregeling Kostenwet Kostenwet, wijzigingswet Investeringen Financiële verordening gemeente Boarnsterhim (212) Europeese regelgeving inzake aanbesteding Kadernota Inkoop en aanbesteding Europeese regelgeving inzake staatssteun Mandaat- en vertegenwoordigingsbesluit college en burgemeester Uniform aanbestedingsreglement (UAR 2001) Mandaat- en vertegenwoordigingsbesluit college en burgemeester BTW Compensatiefonds Mandaatbesluit raad BTW Compensatiefonds, uitvoeringsbesluit BTW Compensatiefonds, uitvoeringsregeling Wet ISV Diverse provinciale regelingen (investeringen) Subsidieregelingen (POP, GDU, etc.) Incidenteel voorkomende posten *5 Wegsl eepverord ening Kieswet Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (wijziging 09-2011) Wet rampen en zware ongevallen Erfgoedverordening Gemeentewet Monumentenverordening 1997 Een gemeentelijke monumentenlijst met plaatselijke aanduiding, datum aanwijzing, kadastrale aanduiding, tenaamstelling en beschrijving van het monument. Wet Ambulancevervoer Meerjaren Onderhouds Plan 2008-2017 Rijksmonumenten, eigendom v.d. gem. Boarnsterhim Wegenwet Straatnaamgeving en huisnummering Archiefwet Uitvoering verordening op de openluchtrecreatie Besluit Luchtkwaliteit Kamperen in Boarnsterhim, beleidsnotitie Wet Geluidshinder GBA Boarnsterhim, beheerregeling Wegenverkeerswet Reglement GBA Monumentenwet Informatiebeveiligingplan GBA Boarnsterhim Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Monumentenzorg Informatiebeveiligingplan GBA Boarnsterhim GBA Destructiewet Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 Wet op de kansspelen

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 35