BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: meningsvormend 18 december 2012 3.5 wethouder M. Scheweer mw. W. Tigchelaar Onderwerp: Slotwijziging begroting 2012 Programma: divers Product: divers Voorstel: 1. Akkoord met de componenten waaruit de slotwijziging begroting 2012 is samengesteld; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging voortvloeiend uit de slotwijziging; 3. In te stemmen met een storting in de reserve IHP ad 140.462 ten behoeve van de afwaardering van de school te Jirnsum in 2013; 4. In te stemmen met een storting in de reserve afschrijvingslasten activa ad 108.994 en 83.555 ter dek king van hogere afschrijvingslasten als gevolg van het inkorten van de afschrijvingstermijn; 5. In te stemmen met een onttrekking uit de reserve afschrijvingslasten activa ad 459.406,20 ter dekking van de afschrijving van de restant boekwaarden van de schoollocaties te Grou; 6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van 316.550 voor de sloop van de leegstaande schoolgebouwen en dit bedrag te storten in de reserve IHP. Inleiding De begroting 2012 geeft na de vaststelling van de Najaarsnota 2012 een positief saldo voor de exploitatie van 1.331.899. Daarentegen levert de sanering van de Algemene Reserve en het onderzoek constructieve veilig heid een tekort van 3.504.384 op. Het relevante tekort bedraagt hiermee in totaal 2.172.485. Sindsdien zijn er geen besluiten door de raad genomen, die hierin een wijziging hebben aangebracht. In het TPO (Tri Partite Overleg) hebben de rijksinspecteurs aangegeven dat het positieve saldo van de exploita tie aangewend mag worden ter oplossing van een aantal dringende problemen. Er is door hen met name aan gegeven dat activa voor maatschappelijk nut gesaneerd mogen worden wanneer BBV of harmonisatie met de herindelingspartners dit noodzakelijk cq wenselijk maakt. De aanpassing van de begroting is mede ingegeven door het voornemen om het rapport 2012 begin 2013 af te ronden, opdat met inachtneming van deze wijziging een voorschot op de jaarrekening 2012 kan worden geno men. Met dit voorstel voldoen wij aan ieders voornemen om de begroting zo goed mogelijk bij te stellen ter voorberei ding op de jaarrekening. In voorgaande jaren is ook een slotwijziging aan u voorgelegd. Argumenten Deze wijziging betreft de volgende componenten: Verschuiving dekking onderzoekskosten constructieve veiligheid bruggen Afwaardering Activa Sloop (te) verlaten schoolgebouwen Septembercirculaire Herberekening rentelasten Uitkeringen WWB Herstel calamiteit oever Overige incidentele bijstellingen Technische correcties/budgettair neutrale wijzigingen. 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/fiwt 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 36