mm® Pagina 2 Hieronder geven wij een korte toelichting per onderdeel. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de afzonderlijke collegevoorstellen, die voor u ter inzage zijn gelegd. Verschuiving dekking onderzoekskosten constructieve veiligheid bruggen, saldo 0 Via de Voorjaarsnota 2012 heeft u een krediet van 350.000 voor het onderzoek naar de constructieve veilig heid van bruggen ter beschikking gesteld. Dat onderzoek is uitgevoerd en de uitkomst ervan is verwerkt bij de beoordeling van het beheerplan bruggen. Indertijd is de dekking van de kosten opgenomen bij de sanering van de Algemene Reserve. Dat is toen met instemming van BZK gebeurd, daar het saldo van de exploitatie ontoe reikend was. Nu de exploitatie in de begroting 2012 een positief saldo vertoont en daarmee het saldo toereikend is om dit soort noodzakelijke uitgaven te dekken, stellen wij u voor om de dekking van deze kosten te verschuiven van de post onder sanering Algemene Reserve naar de exploitatie. BZK heeft aangedrongen op deze verschuiving. Daar in het totaal niets wijzigt, stellen wij u voor overeenkomstig te handelen. Afwaardering activa, saldo 910.485 N Algemeen In het artikel 12-rapport 2011 staat de sanering van activa genoemd als aandachtspunt voor het verdere tra ject. Daarin staat ook vermeld dat volgens onderzoek van de provincie Fryslan de gemeente Boarnsterhim ho ge investeringen activa met maatschappelijk nut per inwoner heeft en hoge afschrijvingslasten van activa in de provincie heeft. Daarom is in het voorjaar een onderzoek naar activa met maatschappelijk nut gedaan door een extern adviseur. Het onderzoeksrapport is onderwerp van discussie in TPO geweest. Vervolgens hebben de rijksinspecteurs ons gevraagd naar aanleiding van dat rapport een voorstel uit te werken. Het collegevoorstel dat ten grondslag heeft gelegen is voor u ter inzage gelegd. Op basis van die nadere uitwerking doen wij on derstaand voorstel. Samenvatting in tabelvorm: activiteit bedrag afwaardering buiten gebruik gestelde schoolgebouwen 627.595 afwaardering van scholen ouder dan 40 jaar 87.444 afschrijvingstermijn inkorten van 60 naar 40 jaar 108.994 afschrijvingstermijn brandveiligheid inkorten naar resterende duur 83.555 subtotaal afwaardering scholen a.g.v. BBV 907.588 afwaardering activa ouder dan 25 jaar, terwijl beleid max 25 jr 2.897 totaal afwaardering activa a.g.v. BBV en/of nota activabeleid 910.485 Afboeken (te) verlaten schoolgebouwen, saldo 627.595 N De bouw van de nieuwe scholen in Akkrum en Grou verloopt volgens planning. Eind dit jaar zullen de kinderen de oude schoolgebouwen definitief verlaten en in het nieuwe jaar de nieuwbouw betrekken. Op enkele schoolgebouwen rusten nog boekwaarden. Deze boekwaarden dienen conform artikel 65 van het Besluit begroting en verantwoording bij buitengebruikstelling tot nul te worden afgeboekt. Dit betekent een nadeel van 1.074.682. Echter daarop kan voor de locaties te Grou de compensatie van de projectontwikke ling Nesserdyk in mindering worden gebracht. Het netto nadeel bedraagt 627.595. Wij stellen u voor dit net to-nadeel mee te nemen bij de afwaardering van activa. De scholen te Jirnsum worden in de loop van 2013 buiten gebruik gesteld. De afwaardering zal daarom in 2013 plaatsvinden. Wij stellen u voor het betreffende bedrag voor afwaardering ad 140.462 nu te storten in de reserve IHP om deze afwaardering te dekken. Schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, saldo 87.444 N Er zijn nog twee scholen die ouder zijn dan 40 jaar en in 60 jaar worden afgeschreven en die in gebruik zijn. De afschrijvingstermijn van schoolgebouwen van 60 jaar werd voorheen in veel gemeenten gehanteerd, omdat die termijn indertijd gerelateerd was aan de Rijksregeling. Volgens BBV moet een realistische afschrijvings termijn worden aangehouden en daarom is in de Nota Activabeleid een termijn voor scholen van 40 jaar ge steld. De resterende boekwaarden van beide scholen ad 87.444 dienen afgewaardeerd te worden naar een restwaarde van 0. Inkorten afschrijvingstermijnen, saldo 108.994 N en 83.555 N Tot nu toe worden de bestaande, oudere scholen in 60 jaar en brandveiligheidsmaatregelen in scholen in 40 jaar afgeschreven. Wij stellen u voor die termijnen in te korten tot 40 jaar, respectievelijk tot de resterende 2/10 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 37