duur van het schoolgebouw. Bovendien behoren dit soort activa lineair te worden afgeschreven. Zowel de gemeente als de rijksinspecteurs hebben tijdens eerdere besprekingen in TPO voornemens uitgewis seld om ook in de meerjarenbegroting een reëel kostenniveau te laten zien. Het reëel kostenniveau betreft in dit kader een toekomstige afschrijvingslast die gerelateerd is aan een lineaire afschrijving van schoolgebou wen in 40 jaar. Een extra inhaalafschrijving mag niet meer van BBV. tn plaats daarvan stellen wij u voor be dragen van 108.994 en 83.555 te storten in de Reserve afschrijvingslasten activa ten einde hieruit de ho gere kapitaallasten als gevolg van deze inkorting te bekostigen. Deze kortere termijn en lineaire methode bij het afschrijven komt beter overeen met die van de herindelingspartners. Afwaardering activa ouder dan 25 jaar, saldo 2.897 N In de staat van activa zijn boekwaarden opgenomen van 2.897 met een afschrijvingsduur van meer dan 25 jaar, terwijl de afschrijvingstermijn 25 jaar behoort te zijn. De resterende boekwaarden van deze activa dient afgewaardeerd te worden naar 0. Afwaardering restant boekwaarden schoollocaties Grou ten laste van reserve Afschrijvingslasten activa Bij de sportverplaatsing en de ontwikkeling van de Nesserdyk te Grou is rekening gehouden met de afwaarde ring van de restant boekwaarden van een aantal schoolgebouwen en een gymlokaal. Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan tussen Grou en Akkrum, dienen ook de restant-boekwaarden van die locaties eind 2012 volledig te worden afgeschreven. Deze afschrijving betreft een bedrag van 459.406,20 en kan worden ge dekt door een onttrekking uit de reserve afschrijvingslasten activa. In laatstgenoemde reserve wordt de op brengst uit de ontwikkeling Nesserdyk gestort. Sloop (te) verlaten schoolgebouwen, saldo 316.550 N Naast dat conform artikel 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording bij buitengebruikstelling van de schoolgebouwen de boekwaarden tot nul terug gebracht moeten worden, dient tevens rekening gehouden te worden met de sloop van de opstallen en bijkomende kosten. Onlangs is de concept rapportage herontwikkeling vrijkomende schoollocaties Boarnsterhim verschenen. Hier in zijn de mogelijkheden en beperkingen onderzocht voor verkoop van de gebouwen in huidige staat, de ver koop als potentiële ontwikkellocatie in huidige staat of als bouwgrond of sloop van de opstallen. Gezien de staat van de gebouwen, de slechte verkoopbaarheid van dergelijke gebouwen en de uiterst slechte omstan digheden op de woningbouwmarkt worden voor dit moment geen herontwikkeling mogelijkheden op de loca ties voorzien. Bovendien zijn schoolgebouwen bij leegstand vandalismegevoelige objecten zodat snelle sloop voor de hand ligt. Voor het opstellen van de noodzakelijke sloopbestekken, vergunningen, de begeleiding en de sloopkosten (incl. asbestsanering) zijn per locatie de kosten in beeld gebracht: Financiële consequenties Met de kosten voor de sloop van de Twa Fisken (Grou) is rekening gehouden bij de ontwikkeling Nesserdyk. Dit betekent dat voor de sloopkosten van de overige schoolgebouwen een nadelig netto saldo van 316.550 ontstaat. Binnen de begroting zijn geen mogelijkheden voorhanden om die sloopkosten te dekken. Wij stellen u voor het benodigde bedrag van 316.550 beschikbaar te stellen en deze te storten in de reserve IHP. Uit deze reserve worden diverse incidentele kosten als gevolg van de verhuizing gedekt. 3/10 Projectkosten Sloopkosten Compensatie Nesserdyk Saldo Grou Nijdjipskoalle 7.175 44.065 0 51.240 De Twa Fis ken 4.850 139.215 -144.065 0 Ds. Hasperschool 7.175 55.965 0 63.140 Akkrum Burg. Thalenschool 9.925 107.965 0 117.890 Juf. Boeremaskoalle 7.175 34.465 0 41.640 Warten t Ljochtbeaken 3.500 0 3.500 Jirnsum St. Radboud 7.175 31.965 0 39.140 Totaal 46.975 413.640 -144.065 316.550 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 38