Septembercirculaire, saldo 224.120 V Per saldo kan het beleidsproduct uitkering gemeentefonds worden bijgesteld met totaal 224.120. Dit is dankzij een bijstelling van uitkeringspunten in 2012 en nabetalingen over 2010 en 2011. Algemene jaarschijf 2012, saldo 172.956 V Het laatste bijstellingsmoment is de najaarsnota 2012 geweest. Daarin zijn de gevolgen van de junicirculaire uitkering gemeentefonds 2012 meegenomen. Een tijd geleden is de septembercirculaire 2012 ontvangen. Deze circulaire heeft beperkte gevolgen voor de uitkeringen. Tussen juni en september van dit jaar zijn de omstan digheden niet wezenlijk veranderd. Dat kan ook niet anders want we hadden te maken met een demissionair kabinet dat op Prinsjesdag een begroting presenteerde conform het Lente-akkoord. Ten opzichte van de junicirculaire is het accres gestegen met 8 punten. Daarnaast is de prijsmutatie van de huishoudelijke verzorging verhoogd van 2,0 naar 2,9%. Ten gevolge van de septembercirculaire kan het be leidsproduct uitkering gemeentefonds worden bijgesteld met 172.956 voor de jaarschijf 2012. Nabetalingen 2010 en 2011, saldo €51.164 V Recent hebben bijstellingen plaatsgevonden over de uitkeringsjaren 2010 en 2011. Deze zijn veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten (hoeveelheidsverschillen). Over de uitkeringsjaren 2010 en 2011 hebben nog nabetalingen plaatsgevonden van per saldo 51.164. Herberekening rentelasten, saldo 163.000 V De begroting en het meerjarenperspectief van de reguliere exploitatie is inmiddels op orde gebracht en zo goed als sluitend. De gemeentelijke financiële positie is daarentegen nog steeds slecht. Het afgelopen jaar is het investeringsniveau behoorlijk fors geweest (scholenbouw, achterstallig onderhoud wegen en gebouwen), waardoor de uitgaande geldstroom groter is dan de binnenkomende geldstroom. De gemeente heeft geduren de 2012 te kampen gehad met een liquiditeitstekort. Om over voldoende liquide middelen te beschikken, zijn steeds kasgeldleningen aangetrokken via de BNG. In de begroting 2012 is rekening gehouden met het aangaan van dergelijke geldleningen en is een rentelast hier over begroot van 500.000. Het rentepercentage voor een dergelijke kasgeldlening staat historisch laag. In de voor- en najaarsnota zijn daardoor al rentelasten vrijgevallen. Op basis van een herberekening verwachten wij een lagere rentelast van 163.000. Uitkeringen WWB, saldo 100.000 N In eerdere bijstellingsmomenten (bijstelling programmabegroting 2012 en najaarsnota 2012) is melding ge maakt van behoorlijke stijgingen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Werd er bij de najaarsnota nog reke ning gehouden met 274 uitkeringsgerechtigden, de verwachting is nu dat er op 31 december 2012 290 uitke ringsgerechtigden een WWB-uitkering ontvangen. Tabel: Verloop gedurende 2012 van aantal WWB-ers Maand Aantal WWB'ers Januari 249 Juni 267 Juli 274 Augustus 279 Oktober 282 December 290 Ten opzichte van de Najaarsnota betekent dit, bij een stijging naar 290 uitkeringsgerechtigden op 31 decem ber, een extra tekort van 100.000. Deze stijging heeft volgens de prognose een structureel karakter. Deze verhoogde instroom in de bijstand is wederom toe te rekenen aan de economische crisis. Herstellen van calamiteit aan oever, saldo 50.000 N Afgelopen maand is geconstateerd dat een oever aan de Grienedyk is ondermijnd, waardoor het wegdek en de berm dreigen weg te zakken in de naastliggende sloot. In 2008 heeft zich eenzelfde verschuiving voorgedaan in het verlengde van deze weg. Toen mocht dit niet meteen worden hersteld, waarna de in de berm liggende kabels en leidingen kapot gingen. Om eventuele verdere schade en overlast voor de aanwonenden te voorko men dient de oever zo snel mogelijk van een beschoeiing te worden voorzien. De kosten van herstel over een lengte van ruim 200 meter worden geraamd op 50.000. Er is geen ruimte meer beschikbaar in het betreffen de budget, die zijn al besteed aan werkzaamheden elders. Wij stellen u voor de begroting voor dit bedrag in cidenteel aan te passen. 4/10 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 39