Pagina 2 4.3 Foarstel beneaming ins wethalder M. Scheweer yn it algemien bestjoer fan hüs en hiem 5. FRAGEN 5.1 Gelegenheid foar riedsleden om fragen te stellen 6. SLUTE De ried kin it beslut nimme dat der oer in mieningsfoarmend foarste, ,n deseide gearkomste in beslut nommen wurdt. Oanmelding foor it sprelriocht fan boarjers by de griffy tillefoannumer 0566 6/yJoJ/zu/ De riedsgearkomste wurdt ütstjoerd troch de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. Fia bnnrnsterstim.nl is de ütstjoering rjochtstreeks te folgjen. Ynsjen stikken f ia: vvwiV boarnsterhim.nl Bestaar en OrSanisat,e,Cemeenteraad,Ver,aderdata en -stukken en under kantoaroeren op it gemeentekantoar 2/2 1 01 ütnoeging.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 3