Overige incidentele bijstellingen, saldo 110.448 N Hierna staat eerst een samenvatting in tabelvorm, daarna volgt een toelichting per bijstelling. Tabel: samenvatting van incidentele bijstellingen incidentele bijstellingen 2012 prog 1 en 2 onderwerp lasten baten saldo teruggave Veiligheidsregio 28.381 28.381 5 stijging aanvragen schuldhulpverlening -20.000 -20.000 7 verkoop snippergroen e.d. 65.000 65.000 7 resultaat grondexploitatie Frisia -36.000 -36.000 7 verrekening ruilverkaveling DLG -48.616 -48.616 8 teruggave BTW 0 58.000 58.000 8 dubieuze debiteuren -67.213 -67.213 8 specifieke vordering -90.000 -90.000 totaal -197.448 87.000 -110.448 Teruggave Veiligheidsregio In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslan op 26 september jongstleden is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In de betreffende nota is opgenomen dat reserve wordt opgehe ven en dat een verwacht surplus op de bestemmingsreserve Elektronisch Kinddossier een verrekening plaats vindt met de gemeenten. Dit resulteert in een teruggaaf van totaal 28.381. Hiervan valt 23.556 toe aan Jeugdgezondheidszorg, de rest 4.825) betreft Veiligheidszorg en Politie. Schuldhulpverl eni ng Kredietbank Nederland voert schuldhulpverleningstrajecten uit voor mensen met schulden in de gemeente Boarnsterhim. In het jaar 2012 zijn er meer aanvragen geweest en daarmee trajecten gestart dan voorgaande jaren. Daarnaast is het begrote bedrag in 2012 op grond van minder rijksinkomsten, verlaagd tot 100.000 (ten opzichte van 120.000 in voorgaande jaren). Aangezien het hier een open-eind-regeling betreft, vindt er in 2012 een overschrijding op het budget plaats van ruim 20.000. Wij stellen u voor deze lastenverhoging in de begroting op te nemen. Verkoop snippergroen en overige eigendommen In de najaarsnota is melding gemaakt van een netto opbrengst van 57.000 ten opzichte van de begroting bij de verkoop van snippergroen en overige eigendommen. De afgelopen periode hebben de verkopen zich posi tief ontwikkeld zodat nogmaals een bedrag van 65.000 als extra opbrengst kan worden begroot. Grondexploitaties De recente doorberekeningen van de grondexploitaties voor het woningbouwplan Grut Palma en de bedrijven terreinen Frisia en Spikerboor-zuid, levert voorlopig alleen voor Frisia een aanvullend negatief resultaat op van afgerond 36.000. Het heeft de voorkeur om het aanvullende verlies mee te nemen in de begroting mid dels deze slotwijziging. Het resultaat van Grut Palma is zo klein dat een aanpassing op de begroting voor dit moment achter wege kan blijven. De aanpassing en het doorschuiven van het resultaat op Spikerboor-Zuid heeft geen consequenties voor de lopende begroting. De consequenties voor 2013 en latere jaren worden meegenomen in de begrotingswijziging behorende bij de herzieningen 2013 die naar verwachtingen in mei/juni 2013 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden. Ruilverkaveling DLG Bij de uitvoering van de ruilverkaveling Swette - de Burd is er destijds voor gekozen om niet actief bij de uit voering betrokken te zijn. De gemeente heeft dan ook niet gestuurd op de gronden en de waarde, die zijn in gebracht bij de ruilverkaveling en die weer aan de gemeente zijn toebedeeld. Dit is nu een gegeven. Het plan van toedeling is vastgesteld en de overdracht van de percelen aan de verkrijger is afgerond. Alleen de finan ciële afwikkeling via de Lijst der Geldelijke Regelingen (DLG), moet nog worden afgerond. Bestudering van de financiële opzet van de ruilverkavelingscommissie, leert dat dit een logische uitwerking is van de uitwerking van de ruilverkaveling. Het instellen van bezwaar en/of beroep lijkt dan ook weinig zinvol. Het een en ander brengt mee dat de nota ad 48.616 zeer waarschijnlijk integraal moet worden voldaan in 2012. In de begro ting zijn hiervoor geen middelen gereserveerd. Derhalve stellen wij u voor dit bedrag alsnog in de begroting op te nemen. 5/10 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doe/5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 40