Teruggave BTW In de najaarsnota is reeds een BTW voordeel gemeld van 324.000. Op dat moment werd met de Belasting dienst nog onderhandeld over één BTW post van 58.000. Inmiddels is duidelijk geworden dat wij recht heb ben op volledige teruggaaf van dit bedrag. Dit levert een incidentele baat op voor 2012. Dubieuze debiteuren, privaatrechtelijk en publiekrechtelijk Ondanks een stringent invorderingsbeleid blijken meer vorderingen dan voorheen oninbaar. Meer mensen ko men in de schuldhulpverlening, waardoor meer vorderingen grotendeels oninbaar worden. Daardoor is in 2012 een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren benodigd van 38.000. Verder lijkt een grote vor dering van 73.000 oninbaar; hierop was eind 2011 al een voorziening getroffen van 19.000. Dit betekent een dotatie aan de voorziening van 54.000. Rekening houdend met een reeds (jaarlijks) begrote last van 25.000 betekent dit, dat er ten laste van de ex ploitatie 2012 een extra last van 67.213 moet worden getroffen. Specifieke vordering In één situatie hebben wij te maken met een vordering ontstaan als gevolg van tussentijdse beëindiging van een contract van aanneming van werkzaamheden. Het gaat om een bedrag van 90.000. In afwachting van de nadere afhandeling stellen wij u voor dit bedrag op te nemen in de voorziening debiteuren. Technische correcties/budgettair neutrale wijzigingen, saldo 0 Onderstaande correcties zijn budgettair neutraal en vinden meestal plaats in hetzelfde programma. In het laatste geval zijn wij bevoegd correcties aan te brengen. Zij staan voor de volledigheid vermeld. Schadeherstel schip: in de Najaarsnota 2012 stond abusievelijk vermeld dat er schade aan de reinigingsboot is ontstaan en hersteld. Dit betrof herstel van schade aan de veerpont De Burd. Wij stellen u voor het betref fende begrote bedrag ad 11.000 van programma 2 naar programma 4 over te brengen. Verschuiving stelposten inhuur derden: De begroting 2012 bevat een algemene post met een totaal bedrag van 277.400, dat is opgebouwd uit 203.000 voor inhuur derden, 30.600 voor vervanging wegens ziekte en 43.800 voor uitbestede werkzaamheden. Er is onlangs een prognose gemaakt van de personeelslasten en inhuur derden in 2012. Daaruit blijkt dat die stelpost noodzakelijk is voor dekking in het algemeen. Wij heb ben besloten de hierboven genoemde bedragen voor 2012 door te schuiven/over te hevelen naar de kosten- plaatsen Publiekzaken, Ondersteunende Diensten en Openbare Werken. Het collegevoorstel met prognose per soneelslasten en inhuur derden 2012 is als achtergrondinformatie voor u ter inzage gelegd. Opleidingsbudget uit reserve budgetoverheveling: In de jaarrekening 2011 is een restant opleidingsbudget van 52.700 via de reserve budgetoverheveling bewaard gebleven. Dat budget is bij een eerdere begrotingswijzi ging onttrokken uit die reserve en naar kostenplaats 16 gegaan. Dat had echter kostenplaats 73 moeten zijn. Kanttekeningen In deze begrotingswijziging zijn allerlei incidentele bijstellingen verwerkt. Deze zijn gebaseerd op de gereali seerde budgetstand per 1 november 2012. De meeste bijstellingen zijn incidenteel en hebben geen invloed op de begroting 2013, maar een paar wel. Zo vallen er bijvoorbeeld door de afwaardering van de activa kapitaal- lasten vanaf 2013 vrij. De uit dit voorstel voortvloeiende mutaties voor de begroting 2013 en het meerjaren perspectief worden in een afzonderlijk voorstel binnenkort aan u voorgelegd. Hierna staan nog enige ontwikkelingen, die niet in deze wijziging zijn meegenomen. Decern berci rculai re Meestal geeft de decembercirculaire nog belangrijke mutaties. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitvoeringskosten sociale zaken. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor de uitvoeringskosten van sociale zaken. Hierbij is bepalend het uitkeringsbestand op peildatum 1 januari. De ervaring leert dat het effect van de toename in voorgaand jaar pas 'verzilverd' gaat worden in november/december en dan bekend wordt gemaakt in de de cembercirculaire. In de begroting is weliswaar al een stijging van de bijdrage begroot, maar een mogelijke ex tra bijdrage is niet meegenomen. Wegens het late tijdstip van ontvangst en de onzekerheid van diverse mutaties kan hierop niet worden inge speeld. Overige activa van maatschappelijk nut Er zijn meer activa van maatschappelijk nut, die in aanmerking komen voor afwaardering. Zo staat er in de staat van activa bij wegen een boekwaarde van bijna 2,4 miljoen opgenomen. Een verdere afwaardering van 6/10 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 41