deze component is onderwerp van overleg geweest in TPO van 27 november 2012. Daarop wordt op een later tijdstip teruggekomen. Er is overleg gevoerd met Het concept van dit voorstel is besproken in het managementoverleg van 15 november 2012 en het TPO van 27 november 2012. De toezichthouders zijn in principe akkoord gegaan. Wettelijke/contractuele verplichting Een begroting kan uiterlijk 31 december van het betreffende jaar door u worden gewijzigd. Besluitvorming over deze wijziging kan niet worden uitgesteld tot een volgend jaar. Financiële consequenties In onderstaande tabel staat het verloop van het begrotingssaldo op hoofdlijn als gevolg van de slotwijziging weergegeven. De financiële consequenties in detail zijn verwerkt in de begrotingswijziging, die als bijlage is opgenomen. Verloop begrotingssaldo 2012 als gevolg van slotwijziging exploitatie sanering reserve relevant tekort begrotingssaldo na de najaarsnota 1.331.899 -3.504.384 -2.172.485 verschuiving dekking onderzoekskosten -350.000 350.000 0 afwaardering activa -910.485 -910.485 sloop leegstaande schoolgebouwen -316.550 -316.550 septemberci rculai re 224.120 224.120 lagere rentelasten kasgeldleningen 163.000 163.000 uitkeringen WWB -100.000 -100.000 herstel calamiteit aan oever -50.000 -50.000 overige incidentele bijstellingen -110.448 -110.448 correcties, budgettair neutraal 0 0 begrotingssaldo inclusief slotwijziging -118.464 -3.154.384 -3.272.848 ARHI Dit vindt plaats via de gebruikelijke kanalen. Uitvoering Na uw besluit wordt het voorstel ter goedkeuring naar de toezichthouder(s) verzonden. Communicatie Geen bijzonderheden. 7/10 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012.doc/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 42