BOARNSTERHIM gemeente 2012 2013 2014 2015 2016 Balansmutaties Vaste activa en voorraden Activa: (des-)lnvesteringen Activa: afschrijvingen Voorraden/grondexploitaties Vaste passiva Reserves Resultaat Voorzieningen Geldleningen Totaal balansmutaties Programma's Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid Programma 2 Leefbaarheid in de dorpen Programma 3 Sport, cultuur, recreatie en toerisme Programma 4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur Programma 5 Werk en bestaanszekerheid Programma 6 Onderwijs en ontwikkeling Programma 7 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen exclusief onvoorzien en resultaat Eliminatie Relevant tekort Onvoorzien Subtotaal voor bestemming Resultaat voor bestemming Reserve mutaties Subtotaal na bestemming Resultaat na bestemming Lasten 459.405 365.637 50.000 875.042 Lasten -4.825 55.444 61.000 120.000 1.036.879 48.616 67.213 1.384.327 -910.207 649.561 2.033.888 -1.100.363 Waarvan: Gekapitaliseerde algemene uitkering Incidenteel resultaat Structureel resultaat 350.000 -1.450.363 Baten 1.036.879 649.561 -1.084.726 50.000 651.714 Baten 29.000 95.120 350.000 474.120 459.405 933.525 Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 3 05 raadsvoorstel slotwijziging begroting 2012,doc/fiwt 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 44