BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status Raadsvergadering Agendapunt Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar meningsvormend en besluitvormend 18 december 201 2 3.6 en 4.3 burgemeester T. Baas M. Gelissen telefoon: 0566-629311, e-mail: gelissenm@boarnsterhim.nl Onderwerp: Uittreding uit gemeenschappelijke regelingen en benoeming wethouder drs. M. Scheweer in ge meenschappelijke regelingen. 1. Treedt per 1 januari 2014 uit, uit de gemeenschappelijke regeling "hüs en hiem, wel- standsadvisering en monumentenzorg"; 2. Treedt per 1 januari 2014 uit, uit de gemeenschappelijke regeling "Regio Noord-Friesland" (Milieu-adviesdienst); 3. Treedt per 1 januari 2014 uit, uit de gemeenschappelijke regeling "Openbaar Lichaam Af valverwijdering Friesland; 4. Ga over tot benoeming van wethouder drs. M. Scheweer als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "hüs en hiem, welstandsadvisering en monumenten zorg". Inleiding: Naar verwachting wordt de gemeentelijke herindeling van Boarnsterhim per 1 januari 2014 een feit. Dat betekent dat de deelname aan een aantal gemeenschappelijke regelingen door de ge meente Boarnsterhim uit dien hoofde zal eindigen. Afgesproken in de (decentrale) werkgroep Harmonisatie is dat de gemeente Boarnsterhim voor die gemeenschappelijke regelingen waarvoor dat thans reeds mogelijk en zinvol is het besluit neemt tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2014. Met de benoeming van de nieuwe wethouder, de heer drs, M. Scheweer, dient ook zijn benoe ming als lid in bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen te worden geregeld. Voor het overgrote deel is dat een bevoegheid van het college of de burgemeester zelf. Alleen voor de ge meenschappelijke regeling "hüs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg" is dat een bevoegdheid van uw raad. Omdat de beslissing over deze benoeming bij schriftelijke stemming dient plaats te vinden hebben wij een stemformulier bijgevoegd. Op het formulier is de naam uit de voordracht reeds vermeld, terwijl het formulier ruimte biedt voor vermelding van (een) andere na(a)m(en). Voor wat de collegebenoemingen van en het opdragen door de burgemeester van het vertegen woordigen van de gemeente Boarnsterhim aan wethouder M. Scheweer betreft, hebben wij een totaaloverzicht bijgevoegd met betrekking tot de benoemingen, waartoe wij inmiddels besluiten hebben genomen. Hiermee geven wij tevens invulling aan onze informatieplicht ter zake. Voorstel: 3 06 Raadsvoorstel m.b.t.uittreding en benoemingen in gemeenschappelijke regelingen 2012.doc/jzmg/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 46