Pagina 2 Argumenten: De drie in het voorstel genoemde gemeenschappelijke regelingen zijn de enige regelingen die op dit moment reeds opgezegd kunnen worden en waarvan de opzegging ook effect sorteert per 1 januari 2014. Leden van bestuursorganen van gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden die nen op de in de regeling of overeenkomst vastgelegde wijze benoemd te worden. Dit is, afhanke lijk van hoe het is geregeld, een bevoegdheid van de raad dan wel van het college, dan wel is het lidmaatschap automatisch verbonden aan de functie van burgemeester en loco-burgemeester (Veiligheidsregio Fryslan) of bepaalt de Gemeentewet in artikel 171 dat de burgemeester de ver tegenwoordiging van de gemeente Boarnsterhim in en buiten rechte aan een ander kan opdragen. Kanttekeningen: Door thans de uittreding uit de genoemde gemeenschappelijke regelingen aan de besturen van die gemeenschappelijke regeling bekend te maken krijgen die besturen ruim de tijd (1 jaar) om de met de uittreding wellicht gepaard gaande uittredingskosten te berekenen. Deze kosten komen ten laste van het budget Herindeling beheerd door de gemeente Leeuwarden. Er is overleg gevoerd met: Werkgroep Harmonisatie; decentrale werkgroep harmonisatie Heerenveen-Boarnsterhim Financiën: Zie kanttekeningen, besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Boarnsterhim. Uitvoering: OD/JZ. Communicatie: Na besluitvorming worden de besturen van de regelingen etc. hiervan op de hoogte gesteld. Voorts zal de lijst met nevenfuncties van bestuurders worden aangepast op bovenstaande be noemingen. Bijlagen: Niet van toepassing. Ter inzage: - overzicht deelname in gemeenschappelijke regelingen versie 27 november 2012; - stemformulier. Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 18 december 2012.. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas Kopie aan: OD/JZ/mg 3 06 Raadsvoorstel m.b.t.uittreding en benoemingen in gemeenschappelijke regelingen 2012.doc/jzmg/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 47