m BOARNSTERHIM ftfl» gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: Raadsvergadering: Agendapunt: Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: meningsvormend 18 december 2012 3.7 6 oktober 2012 (kennisgeving) wethouder M. Scheweer J. de Boer Onderwerp: voorstel bijzonder voorschrift onroerende zaakbelastingen 2013 i.o. ministerie BZK). Programma: algemene dekkingsmiddelen Product: onroerende zaakbelastingen Voorstel: uitvoering geven aan het bijzonder voorschrift, van de inspecteur van het Ministerie van Binnenlandse Za ken, tot vaststelling van het tarief op het niveau van het gewogen gemiddelde tarief van de fusiepart ners; de resultaten van de herwaardering 2013 te compenseren in het voorliggende tarief en hiermee de op brengst in de begroting (conform besluit 6 november) 2013 veilig te stellen; In te stemmen met de vaststelling van de tarieven onroerende zaakbelastingen 2013; de wijzigingsverordening onroerende zaakbelastingen 2013 vast te stellen. Inleiding Met de vaststelling van de begroting 2013 zijn de uitgangspunten bepaald omtrent de opbrengst en het daarbij behorende tarief onroerende zaakbelastingen. Omdat tijdens de begrotingsbehandeling de WOZ-waarden, wo ningen en niet-woningen/particulier en bedrijven, nog niet beschikbaar zijn is gerekend met de waarden voor uitvoering van de herwaardering. In de paragraaf lokale heffingen is daarom melding gegeven dat aanvullende voorstellen worden uitgewerkt op het moment dat de waarden, van zowel Boarnsterhim alsmede de fusie partners, op basis van de herwaardering 2013 bekend zijn. Dit maakt het mogelijk om thans voorstellen uit te werken zodoende dat de tarieven kunnen worden afgestemd op de geraamde opbrengst in de begroting 2013. Dit voorstel houdt rekening met de door het Rijk opgelegde verbindende voorschriften in het kader van de ar tikel 12-status, zijnde: De meeropbrengst zoals vastgesteld in de begroting 2013, blijft gehandhaafd op 420.000,- en vol doet ruim aan de minimale opbrengsteis (beschikking) ten opzichte van 2012 van 277.000,-; Het gemiddeld tarief van Boarnsterhim is tenminste gelijk aan het gemiddeld gewogen tarief van de vier fusiepartners; Het gemiddeld tarief van Boarnsterhim is tenminste 0,1540% zoals aangegeven in de junicirculaire (toelatingskader artikel 12). Voor de berekening van het gemiddelde gewogen tarief van de fusiepartners is uitgegaan van de vaststelling van de tarieven 2013 en de totaalwaarde woningen en niet-woningen. Deze berekening (volgens bijlage) resul teert in de navolgende tarieven, waarbij het tarief woningen gelijk is gehouden daar dit al voldoet aan het gemiddelde niveau: woningen 0,143200%; niet-woningen eigenaren 0,241115%; r" gewogen gemiddeld tarief 0,187401% niet-woningen gebruikers 0,193209%. Dit betekent een verhoging van de in eerste instantie berekende tarieven niet-woningen met gemiddeld 9%. Daarentegen laat de uitkomst herwaardering in Boarnsterhim, in overeenstemming met het verloop van de fu siepartners, eveneens een daling in de categorie woningen en niet-woningen zien. In Boarnsterhim resulteert dit in een verlaging van respectievelijk 5,1 en 3,9 percent. Deze daling van waarden heeft tot effect dat de tarieven voor elke categorie met 1,63% dienen te worden verhoogd om het effect te kunnen opvangen in rela tie tot de geraamde opbrengst in de begroting. Het gemiddeld tarief in Boarnsterhim komt hiermee vast te staan op 0,195646%. Dit tarief voldoet ruim aan het minimale tarief (toelatingskader artikel 12 zijnde 1 Voorstel ozb gemiddelde tarief herindelingpartners - i.o. uitkomst herwaardering

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 48