Pagina 2 0,1540%) zoals aangegeven in de junicirculaire en het hiervoor weergegeven gewogen gemiddelde tarief van de fusiepartners, zijnde 0,187401%. Resumerend wordt de geraamde meeropbrengst, vastgesteld bij de begrotingsbehandeling, hiermee veilig ge steld en voldoet aan de geraamde opbrengst van 420.000,-,voldoet ruim aan de beschikking tot een minima le toename in opbrengst van 277.000,- en het gemiddeld tarief van 0,1540%. De tarieven, inclusief de aanpassing van 1,63%, worden dan als volgt voorgelegd: woningen 0,145534%; 1 niet-woningen eigenaren 0,245045%; F gemiddeld tarief Boarnsterhim 0,195646% niet-woningen gebruikers 0,196358%. J In de hiernavolgende overzichten worden de effecten, bij particulier en bedrijf, op basis van dit voorstel in zichtelijk gemaakt op basis van de ontwikkeling in lastendruk 2012-2013. Bij de uitwerking is rekening gehou den met de gemiddelde neerwaartse bijstelling van de waarden op basis van de herwaardering 2013. Particuliere woning 2012 (pandwrd. 180.000) 2013 (pandwrd 170.820) Stijging/daling in percentage Lastendruk in euro's eenpers meerpers. een pers meerpers. Onroerende zaakbelasting 258,00 258,00 249,00 249,00 - 3,6% Afvalstoffenheffing €220,55 259,50 202,40 238,10 - 8,2% rioolheffing 260,00 260,00 260,00 260,00 0% Totaal €738,55 €777,50 €711,40 €747,10 - 4% bedrijfspand 2012 (pandwrd. 180.000) 2013 (pandwrd 172.980) Stijging/daling in percentage Lastendruk in euro's Ozb eigenarendeel 286,00 424,00 48% Ozb gebruikersdeel 230,00 340,00 47% rioolheffing 260,00 260,00 0% Totaal 776,00 1.024,00 32% Argumenten Dit voorstel voorziet in de uitvoering van de beschikking (artikel 12 Financiële verhoudingswet) van het Minis terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en in het verlengde hiervan tot het veilig stellen van een verzoek ten behoeve van een verstrekking van een aanvullende uitkering 2013. Daarnaast wordt invulling ge geven van de toegezegde voorstellen zoals verwoord bij de vaststelling van de begroting 2013 ten aanzien van de uitkomsten herwaardering. Kanttekeningen Niet van toepassing. Er is overleg gevoerd met Inspecteur ministerie van Binnenlandse Zaken, de heer J. Bouwmeester. Wettelijke/contractuele verplichting Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Financiële consequenties Veilig stellen geraamde meeropbrengst ozb 2013 ARHI Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Uitvoering Financiën. Communicatie Niet van toepassing. Voorstel ozb gemiddelde tarief herindelingpartners - i.o. uitkomst herwaardering/2 2/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 49