BOARNSTERHIM gemeente u B E S L T E L I S T Riedsgearkomste: 27 november 2012 Oanwêzich: Foarsitter: Griffier: GB2000: PvdA: FNP: WD: CDA: D66: GroenLinks: boargemaster T. Baas de hear A.G.M. Rutten de hearen J.R. Galama, J. Hemminga en P.T.L. Jonker mefrou P.M. Esser, de hearen W.M. Martens en R. van der Woude mefrou L. Veldstra-Lantinga en de hearen S.J. Riemersma en W. Witteveen de hearen S. Bouma en M. van der Sluis mefrou A. Meinderts-Goinga en de hear J.S. Zijlstra mefrou A.W. Nugteren-Schell en de hear M. Frensel It kolleezje fan boargemaster en wethalders: wethalder de hear M. Scheweer wethalder mefrou H.J. de Haan-Laagland wethalder mefrou M.A.J. Jager-Wöltgens gemeentesiktaris de hear G. Heeringa Ofwêzich (mka): de hear S. van der Meer (GB2000) en mefrou G. Rozema (GroenLinks) Publike tribune: 18 persoanen WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. ALCEMIEN 1.1 lepenje De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. 1.2 Fêststellen fan de wurklist Beslüt: punt 3.3 wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 18 december a.s. op verzoek van de heer Bouma als voorzitter van de auditcommissie. Voor het overige stelt de raad de agenda conform vast. Mevrouw Veldstra (FNP) kondigt een motie aan over een proefboring. De motie is meeondertekend door de fracties van de PvdA en de WD. Op vraag van de voorzitter bevestigt mevrouw Veldstra dat zij een motie voorbereid heeft die zij wil aankondigen bij de behandeling van het agendapunt over de notitie schuldhulp verlening. Deze motie is meeondertekend door de fracties van de PvdA en D66. De voorzitter meldt dat de heer Frensel (D66) een motie over de verkeerssituatie bij de Boarnsterdyk/De Stringen in Akkrum bij hem heeft ingediend. 1.3 Fêststellen fan de beslutelist fan 6 novimber 2012 Beslüt: De zin bij punt 1.2 wordt verplaatst naar 1.3. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Veldstra zegt wethouder De Haan toe na te gaan op welke ter mijn de lijst met kunstwerken afgerond is en aan de raad gezonden kan worden. De lijst met gemeentelijke monumenten wordt aan de raad toegezonden. De heer Van der Woude doet de suggestie om de nieuwe school in Grou de naam De bruorren Halbertsma te geven. Het beeld van Eeltsje kan in dat geval naar de school en kan daar geadopteerd worden. Wethouder De Haan vindt dit een interessante suggestie. 1.4 Ynkommen stikken Beslüt: conform. Wethouder Jager zegt n.a.v. een vraag van de heer Van der Sluis toe de antwoordbrief van B&W aan de Ver eniging van Woonarkbezitters "De Meern" aan de raad te zenden. N.a.v. een vraag van mevrouw Veldstra zegt 1 03 beslutelist ried 20121127.doc/grab 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 4